İraq ordusu Mehzem bölgǝsini geri alıb

İraq ordusu Salahaddin vilayǝtindǝki Mehzem bölgǝsini terror tǝşkilatı İŞİD silahlılarından tǝmizlǝyib.

161581
İraq ordusu Mehzem bölgǝsini geri alıb

İraq ordusu Mehzem bölgǝsini geri alıb.
İraq ordusu Salahaddin vilayǝtindǝki Mehzem bölgǝsini terror tǝşkilatı İŞİD silahlılarından tǝmizlǝyib.
Salahaddindǝki ǝmǝliyyatlardan mǝsul komandir general Әbdülvǝhab ǝs-Saidi, Şiǝ könüllülǝrdǝn ibarǝt Әl-Haşdu-ş-Şabǝ mǝnsub silahlılar ilǝ beynǝlxalq koalisiya qüvvǝlǝrinin dǝstǝklǝdiyi ordu birlǝşmǝlǝrinin Tikrid vǝ Beyci şǝhǝrlǝri arasındakı Mehzem bölgǝsini İŞİD-dǝn geri qaytardığını bildirib.
Digǝr tǝrǝfdǝn, Salahaddin bölgǝsinin valisi İbrahim ǝl-Cuburi dǝ beynǝlxalq koalisiya dǝstǝkli İraq ordusunun Tikrit vǝ Beycinin şimal bölgǝsini İŞİD-dǝn tǝmizlǝmǝk mǝqsǝdi ilǝ geniş dairǝli ǝmǝliyyat başlatdığını qeyd edib.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr