allahning németlirini yad étinglar

zéminda buzghunchiliq qilmanglar.

1319208
allahning németlirini yad étinglar

allahning németlirini yad étinglar

türkiye awazi radiyosi: eraf sürisi, 74 – 81 – ayetler.  yad étinglarki, öz waqtida allah silerni ad qewmidin kéyin ularning orunbasarliri qildi, silerni (hijr) zéminigha orunlashturdi, uning tüzlenglirige imaretler saldinglar, taghlarni téship öyler yasidinglar. allahning németlirini yad étinglar, zéminda buzghunchiliq qilmanglar» dédi[74]. uning qewmining tekebbur chongliri bozek qilinghanlargha yeni ularning ichidiki möminlerge: «siler salihni uning perwerdigari teripidin ewetilgen peyghember dep bilemsiler?» dédi. ular: «biz uning peyghemberlikige elwette ishinimiz» dédi[75]. héliqi tekebburlar: «siler ishengenge biz hergiz ishenmeymiz» dédi[76]. ular chishi tögini boghuzlidi, perwerdigarining emrini tutushtin bash tartti we i salih: «rasttinla peyghemberlerdin bolsang, bizge wede qilghan azabni keltürüp baq» dédi[77]. ulargha qattiq azab yüzlendi ـ de, ular öyliride olturghan péti qétip qaldi[78]. u (ular halak bolghandin kéyin) ulargha arqisini qildi we: «i qewmim! silerge heqiqeten perwerdigarimning elchilikini yetküzdüm, silerge nesihet qildim, lékin siler nesihet qilghuchilarni yaqturmidinglar» dédi[79]. lutni (ehli sedomgha peyghember qilip ewettuq), öz waqtida u öz qewmige (ularni eyiblesh yüzisidin) mundaq dégen idi: «siler shundaq qebih ishni qilamsiler? mundaq qebih ishni silerdin ilgiri jahan ehlidin héchqandaq adem qilmighan idi[80]. siler heqiqeten ayallarni tashlap qoyup, erler bilen jinsiy telipinglarni qandurisiler, siler heqiqeten heddidin ashquchi qewmsiler»[81].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر