Daşky Gurşaw Düşünjesinin Jemgyýetimizde Ösmegi Üçin Tagalla Edýäris

Prezident R.T.Erdogan Daşky gurşaw hepdeligi mynasybetli 9 Millet seýilgähiniň açylyş dabarasyna gatnaşdy.

1997188
Daşky Gurşaw Düşünjesinin Jemgyýetimizde Ösmegi Üçin Tagalla Edýäris

Erdogan dabarada; “Daşky gurşaw düşünjesiniň jemgyýetimizde ornaşmagy üçin tagalla edýäris” diýdi.

Prezident Erdogan; “Biziň dünýa garaýyşymyz özeninde tebigaty amanat hökmünde kabul etmeklik durýar. Daşky gurşaw düşünjesini jemgyýetimizde ornaşdyrmak üçin ýokary tagalla edýäris. Şu ýylky Daşky gurşaw hepdeligimiziň temasyny hem “Tämiz dünýa, tämiz deňiz” diýip, kesgitledik. BMG tarapyndan 30-njy martyn 0 zyňyndy güni hökmünde bellenilip geçilmegini ýola göýdük. Tagallamyz mundan beýläk hem dowam eder” diýdi.

Prezident Erdogan millet seýilgähleri boýunça işleriň depginini güýlendirýändiklerini, Atatürk howa menzili Millet seýilgähi bilen bilelikde 500 Millet seýilgähimniziň ähli gutarlanda 81 welaýatymyzyň durky özgerer” diýdi.Degişli Habarlar