“Türkiýe Özünemahsus Daşary Syýasat Alyp Barýar”

Altun, Türkiýäniň, Prezident Erdoganyň ýolbaşçylygynda sebitara krizisleriň we halkara düşnüşmezlikleriň çözülmegine uly goşant goşýandygyny aýtdy.

1916942
“Türkiýe Özünemahsus Daşary Syýasat Alyp Barýar”

Liderleri duşuşdyran TRT World Forum 2022 “Geljegi Şekillendirmek: Näbellilikler, Hakykatlar we Pursatlar” temasy bilen Stambulda öz işine başlady. Forumyň açylyşynda çykyş eden Kommunikasiýalar edarasynyň Başlygy Fahrettin Altun Türkiýäniň dünýäde görelde alarlyk özüne mahsus daşary syýasat modelini iş ýüzüne geçirýändigini aýtdy.

TRT-niň dünýäni ugrukdyrýan çäresi TRT World Forum 2022 Stambulda açyldy. Şu ýyl altynjysy geçirilýän foruma 49 ýurtdan 100-e golaý halkara derejesinde tanalýan dokladçy gatnaşýar. Forumda çykyş eden Kommunikasiýalar edarasynyň Başlygy Fahrettin Altun, Türkiýäniň başdan geçirilýän döwürde bütin dünýä görelde özüne mahsus daşary syýasat modelini iş ýüzüne geçirýändigini nygtap, türk daşary syýasat modelini durmuşa geçirýän esasy aýratynlygyň strategik we ylalaşdyryjy liderlikdigini aýtdy.

“Bütin dünýa Türkiýäniň global parahatçyyga goşant goşýan güýçdügini ykrar etdi”

Türkiýäniň soňky 20 ýylda eýe bolan syýasy durnuklylygy, ykdysady ynamy we jemgyýetçilik asudalygy saýasynda ynsany ileri tutýan dinamik we köp ugurly daşary syýasat depginine eýedigini beýan eden Altun; “10 aýa golaý wagt bäri dowam edýän Russiýa-Ukraina söweşinde iş ýüzüne geçirilen parahatçylyk diplomatiýasy bütin dünýäniň Türkiýäni “durnuklaşdyryjy” we global parahatçylyga goşant goşýan “köşeşdiriji” güýç hökmünde ykrar edýändigini görkezdi. Şwesiýanyň we Finlýandiýanyň NATO agzalyk ýüz tutmalarynda Türkiýäniň eden tagallasy global terrorizme garşy göreş taýdan möhüm kepillikleriň alynmagyny, möhüm netijeleriň alynmagyny üpjün etdi. Elbetde bular bilen ýakyndan gyzyklanmaga dowam ederis” diýdi.

“Türkiýäniň global gelejek konsepsiýasy täze bir sowuk söwşiň öňüni almaklyk”

Türkiýäniň sebiýleýin meselelere sebitleýin çözgüt tapma ýörelgesine sarpa goýulýandygyny aýdan Altun; “Sebäbi agyr tejribeler bilen görülşi ýaly Ýakyn Gündogardan Balkanlara, Gara denizden Günorta Ortaýer denizine, haýsydyr bir sebite daşarda edilen goşulyşmalar dartgynlyklary agyrlaşdyrmakdan, pajygalara sebäp bolmakdan başga netije bermeýär” diýdi.

Altun aýratynam Türkiýäniň daşary syýasat modelinin başga möhüm ugurunyň bolsa global bloklaşmalaryn öňüniň alynmagy we täze bir sowuk söweşiň öňüni almakdan ybaratdygyny nygtap, “Türkiýäniň daşary syýasatyny tapawutlandyrýan hususlardan beri hem gumanitar çökgünlikleriň, global azyk, energiýa we klimat çökgünlikleriniň çözülmeginde öňbaşçy pozisiýa eýelemegidir. Bularyň ýanynda ýigrenç diskursy, Yslamafobiýa we antisemitize garşy göreş hem global durnuklylygyň ýola goýulmagy üçin ýurdumyzyň öňbaşçylyk edýän hem-de hyzmatdaşlyga çagyrýan ugurlarynyň hataryndadyr” diýdi.

“Ulgamlaýyn dezinformasiýa halklaryn asudalygyny we parahatçylygyny nyşana alýar”

Altun; “Şularyň ýany bilen ýigrenç diskursy, Yslama garşy durmak we antisemitizme garşy göreş hem global durnuklylygyň ýola goýulmagy üçin ýurdumyzyň öňbaşçylyk edýän hem-de hyzmatdaşlyga çagyrýan ugurlarynyň hataryndadyr. Elbetde maglumatlar söweşlerinde, dezinformasiýa operasiýalaryna garşy ukyby güýçlendirmek we ýaranlyklar döretmek hususy hem halkara arenadaki esasy üns merkezlerimizden biridir we ol hem daşary syýasat modelimizin esasy ugrudyr. Ählimiziň bilşi ýualy häzirki döwürde çylşyrymly alynyp barylýan dezinformasiýa söweşi milli, sebitleýin we global durnuklylygy, adamyň hukuklaryny, halklaryn asudalygyny we parahatçylygyny nyşana alýar” diýdi.Degişli Habarlar