Terrorizme Garşy Göreş Egilşiksiz Dowam Edýär

Siriýanyň demirgazygynda ekstremist terror guramasy PKK/ÝPG-niň Jizre zolagynyň ýolbaşçysy diýilýän Rož Habur kodly Jiwana Heso atly terrorçy täsirsiz ýagdaýa getirildi.

1915725
Terrorizme Garşy Göreş Egilşiksiz Dowam Edýär

Milli howpsuzlyk gullugy tarapyndan Siriýanyň demirgazygyna guralan operasiýada täsirsiz ýagdaýa getirilen Rož Habur kodly terrorçy Jiwana Heso sebitde ýerleşýän ABŞ-nyň güýçleri tarapyndan talim berilipdi.

Terror guramasynda jana kast ediş boýunça tälim berýäň terrorçy, Türkiýede terror aksiýalaryny gurajak terrorçylary taýýarlaýardy. Terrorçy Hesonuň tälim beren terrorçylary “Parahatçylyk Çeşmesi” operasiýasynyň zolagy bilen Mardin, Şyrnak ugrunda iş alyp barýan howpsuzlyk güýçlerine garşy hüjümler guraýardy.

Aksiýalary sebäpli Milli howpsuzlyk gullugynyň sanawyna goşulan terrorçy ýerlerdäki gullukçylar tarapyndan yzarlandy. Uzak möhletli yzarlanan terrorçy iň amatly pursatda guralan operasiýanyň netijesinde janpenalary bilen bilelikde täsirsiz ýagdaýa getirildi.Degişli Habarlar