Tapgyrlaýyn kadalaşma etabynyň görkezmesi çap edildi

Türkiýe koronawirus epidemiýasyna garşy göreşde, 1-nji iýulda tapgyrlaýyn kadalaşmanyň 3-nji etabyna geçer

1665787
Tapgyrlaýyn kadalaşma etabynyň görkezmesi çap edildi

Türkiýäniň Içeri işler ministrligi tapgyrlaýyn kadalaşmanyň 3-nji etaby bilen baglanşykly görkezme çap etdi, görkezme 81 welaýat häkimliklerine ugradyldy. 

Görkezmä laýyklykda köçä çykmak gadagançylygy we şäherleriň arasyndaky syýahatçylyk 1-nji iýuldan başlap bes ediler. 

Görkezmä görä, öňüni alyş çäreleriň çäginde işlerine arakesme berilen ähli iş ýerleri we kinoteatrlar 1-nji iýuldan başlap ýaňadandan açylar. 

Ähli iş ýerleri 1-nji iýuldan başlap, rugsatnamalaryndaky işlerine laýyklykda kesgitlenen açylyş-ýapylyş sagatlary aralygynda hyzmat bermäge başlar. 

Koronawirus epidemiýasyna garşy göreşiň çäginde arassaçylyk, örtük we sosial araçäk şertlerini berjaý etmek düzgüni bilen, dynç alyş ýerlerindäki çäklendirmeler we öňüni alyş çäreler bes ediler. 

Naharhanalaryň açyk we ýapyk bölümlerinde şol bir wagtda oturyp biljek adamlaryň sany çäklendirilmez. 

Nika, toý dabaralarynda, ýapyk ýerler üçin girizilen gatnaşyjylaryň çäklendirilmegi ortadan aýrylar, iýmit we içgi hödür kerem edilip biliner.

Konsert, festiwal, ýaşlaryň lagerleri ýaly çärelere kesgitlenen görkezmeleriň esasynda rugsat beriler. 

Bangladeş, Braziliýa, Günorta Afrika, Hindistan, Nepal we Şri-Lanka ýaly ýurtlardan Türkiýä gelen adamlar bilen soňky 14 günde şol ýurtlarda bolan adamlara mejbury karantin düzgüni ortadan aýrylar. Şol adamlaryň Türkiýä girmeklerinden azyndan 72 sagat ozal edilen, netijesi otrisatel diýip görkezýän PCR testlerini görkezmekleri ýeterlik bolar. 

Owganystan we Pakistan ýaly ýurtlardan Türkiýä gelen adamlar bilen, soňky 14 günde şol ýurtlarda bolan adamlaryň mejbury karantin düzgüniniň möhledi 10 güne çenli azaldylar. Karantiniň 7-nji gününde edilen PCR testi otrisatel çykan halatynda karantin düzgüni bes ediler. PCR testi položitel çykan halatynda bolsa Saglygy goraýyş ministrliginiň Kowid-19 görkezmesine laýyklykda hereket ediler. Degişli Habarlar