Türkiýe Sanjymlamada Dünýä Ýurtlaryna Görelde Bolýar

Türkiýede Kovid-19 sanjymyny etdirenleriň sany 42 million adamdan geçdi.

1662060
Türkiýe Sanjymlamada Dünýä Ýurtlaryna Görelde Bolýar
Tudor-Barbara Hughes.jpeg
Carlo Brivio.jpeg
Yiannis Yiatilis.jpeg
Marion Fuller-Michael Wigant.jpeg
bu topraklara asik video.jpg

Türkiýe, täze görnüş koronawirusa garşy sanjymlama tapgyry bilen dünýä ýurtlaryna görelde bolýar.

Türkiýede Kovid-19 sanjymyny etdirenleriň sany 42 million adamdan geçdi.

Türkiýede ýaşaýan daşary ýurtly myhmanlar, sanjymlama tapgyryndaky tejribelerini we Türkiýäniň saglygy goraýyş ulgamyndan hoşaldyklaryny Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasy tarapyndan taýarlanan wideoda gürrüň berdiler.

“Bu Topraklara Aşyk” atly wideoda, Balykesire, Izmire, Mugla we Antalýa ýerleşen we birnäçe ýyldan bäri şol ýerde ýaşaýan, İtaliýanyň, Germaniýanyň, Britaniýanyň we Gresiýanyň raýatlary öz ýurtlary bilen Türkiýäniň saglygy goraýyş ulgamyny deňeşdirdi we Türkiýäniň saglygy goraýyş ulgamyndan hoşaldyklaryny beýan etdi.

Prezidentiň ýanyndaky Kommunikasiýalar edarasynyň başlygy Fahrettin Altun sosial mediadan wideo ýer berdi.

Fahrettin Altun mesele hakyndaky habarnamasynda bolsa “Korowirusa garşy göreşde weziperini üstünlikli ýerine ýetirýän we dünýä ýurtlaryna görelde bolaýn saglygy goraýyş işgärlerine uly minnetdarlyk bildirýäris” diýdi.

Germaniýadan gelen we Antalýada ýaşaýan Mişel Wigant, türk halkynyň epidemiýa garşy göreşde girizilen çäklendirmelere uly üns berendigini we her ýerde maska dakylandygyny nygtady.

Mişel Wigant, “Epidemiýa garşy göreşiň çäginde hökümet tarapyndan degişli çäreler görüldi we şol çäreler Germaniýa bilen deňeşdirilende has netijeli boldy. Ýaşulylara we daşary çykmagy gadagan bolan ynsanlara ähli taraplaýyn kömek berildi. Germaniýadan tapawutly ýagdaýda sanjymlara tapgyry raýatlaryň ýaşyna görä kesgitlendi we üstünlikli dowam edýär” diýdi.

Germaniýada gelen we Antalýada ýaşaýan Marion Füller hem Kowid-19 sanjymyny Türkiýede etdirendiklerini we Türkiýäniň saglygy goraýyş ulgamynyň Germaniýanyň saglygy goraýyş ulgamyndan has gowudygyny we Germaniýa dolanmak islemeýändigini ýatlatdy.

Gresiýadan Balikesire gelen Ýiannis Ýiatilis hem Türkiýedäki sanjymlama tapgyrynyň göz öňünde tutulşy ýaly üstünlikli ýagdaýda dowam edýändigini belledi.Degişli Habarlar