Suw serişdeleriniň peýdalanylmagy baradaky ylalaşyk güýje gitdi

Türkiýe bilen Rumyniýanyň arasynda suw serişdeleriniň peýdalanylmagy boýunça hyzmatdaşlyk etmek baradaky ylalaşyk tassyklandy

584923
Suw serişdeleriniň peýdalanylmagy baradaky ylalaşyk güýje gitdi

Ylalaşyga laýyklykda Türkiýe bilen Rumyniýa suw serişdelerinde ýerlikli peýdalanmak, sil we guraklyk dolanşygy, hapa suwlaryň saplanmagy ýaly ugurlar boýunça hyzmatdaşlyk eder.

Hyzmatdaşlygyň çäginde okuw-seminbarlary we maslahatlar geçiriler, iki taraply ylmy-tehniki maglumatlar alyşylar, hünärmenlere, ylmy barlaglara we jemgyýetçilik guramlarynyň çalşygy boýunça arkalaşyk ediler.

Ylalaşyga laýyklykda bilelikde ylmy-tehniki barlaglar geçiriler, taslamalar taýarlanar.Degişli Habarlar