“Fyryn Agzy” nahary

Köşküň tagamlary 10

1377747
“Fyryn Agzy” nahary

  Köşküň tagamlary 10

        

         Osman köşk aşhanasynyň ajaýyp tagamlarynyň reseptlerini dykgatyňyza ýetirýän gepleşigimiziň bu sanynda  sizi Kaýserä alyp gitmekçi we “Fyryn Agzy” atly nahary Kaýseriniň meşhur peýzažynda bişirmekçi.

 

Şu nahar üçin gerek bolan önümler:

15 kilogram guzy gapyrgasy

150 gram guýruk ýagy

5 sany gök burç

4 sany pomidor

8-10 diş sarymsak

Käkilik oty, gyzyl burç

 

         Bu naharyň bişirilişine ýene-de Baş aşpez-medeniýeti öwreniji hormatly Ýunus Emre Akkoryň gürrüň bermeginde tomaşa etmezden ozal sizi gysga Kaýseri gezelenjine çykarmakçy


Etiketkalar: nahar , aşhana

Degişli Habarlar