Ardahan Gül Ary Baly

Türkiyäniň Özboluşly Önümleri

2138132
Ardahan Gül Ary Baly

Türkiyäniň Gündogar Anadoly sebitinde ýerleşýän we 3200 metr belentlige ýetýän beýik daglardaky öri meýdanlary bilen ýurduň möhüm maldarçylyk merkezleriniň biri bolan Ardahan şäheri, şol bir wagtda ary baly önümçiligi bilen giňden tanalýar. Sebitiň bal gül görnüşlerinden  iýmitlenýän Kawkaz görnüşli arylaryndan alynýan Ardahan Gül ary baly, Ardahanyň Aryçylar bileleşiginiň ýüz tutmagy netijesinde 2017-nji ýylda Türkiyäniň geografiki taýdan hasaba alynan önümleriň arasyna goşuldy.  Açyk, ýalpyldawuk görnüşe eýe bolan, möwsümiň gurak ýa-da ygally bolmagyna baglylykda açyk ýa-da goýy reňkli bolan Ardahan Gül ary baly arylaryň hiç hili himiki galyndysy bolmaýan, suwaryş işleri geçirilmeýän giň öri meýdanlarda ýetişen we 1000 gowrak görnüşi bolan gülleriň özeninden emele gelýär. Ardahan welaýatynda gül ary baly önümçiligini amala aşyrýan aryçylar, Kawkaz jynsynyň goralmagy maksady bilen şäheriň Oba hojalyk welaýat müdürligi tarapyndan ýygy-ýygydan gözegçilik edilýär, şol usul bilen ary bal önümçiligi hem belli ülňülerde saklanýar. Ýörite gaplarda iýun aýynda başlanýan ary bal önümçiligi, iýul aýynyň ahyrynda ýokary çäge ýetýär, awgust aýynda bolsa ýygnalmaga başlanýar. Tejribeli aryçylar ary balyny has ir möwsümde ýygnamazlyk üçin aýratyn seresaplylyk bilen hereket edýärler, ýogsam bal gysga wagtyň içinde kristallaşýar we fermentlenýär. Hasyl ýygnalandan soň, gül ary baly bal arylaryndan süzülýär we hrom polat gaplara doldurylýar we demini almak üçin goýulýar. Demini aldyrmagyň maksady polen däneleriniň çökmegi we howa köpürjikleriniň aýrylmagydyr. Belli bir möhlet saklanyp, açyk, arassa we parlawuk görnüşe eýe bolan we sebitde ýetişýän gülleriň hoşboý tagamyny özünde jemleýän Ardahan Gül ary baly, aýna gaplara doldurylyp sarp edilýär.


Etiketkalar: #ary bal , #gül , #Ardahan

Degişli Habarlar