Jon Baýden Kanadada Saparda Boldy

Baýden bilen Trýudo özara duşuşykdan soň metbugata beýannama berdi.

1964945
Jon Baýden Kanadada Saparda Boldy

 

ABŞ-nyň Prezidenti Jo Baýden, Hytaý bilen Russiýanyň arasyndaky ýakynlygyň soňky günlerde “has ulaldylandygyny” nygtap, muňa garşy Günbatar hyzmatdaşlygynyň biri-birine has ýakynlaşandygyny aýtdy.

Resmi sapar bilen Kanada baran Jon Baýden, paýtagt Ottawada Premýer-ministri ŽastinTrýudo bilen duşuşdy.

Baýden bilen Trýudo özara duşuşykdan soň metbugata beýannama berdi.

Jo Baýden beýannamasynda, Russiýanyň Ukraina guraýan hüjümlerine garşy, Russiýa basyş etmäge we Ukraina goldaw bermäge dowam etjekdiklerini nygtady.

Hytaý bilen Russiýanyň arasynda soňky 10 ýylda 40 duşuşygyň geçirlendigini ýatladan Baýden, beýleki tarapdan Günbatar hyzmatdaşlygynyň biri-birine has ýakynlaşandygyny belledi.

 

 Degişli Habarlar