Sergeý Şoýgu: "Ýadro bilen baglanşykly taslamalara ähmiýet bereris" diýdi

Russiýanyň Goranmak ministri Sergeý Şoýgu, öňümizdäki ýyl goşunyň strategik ýadro güýçleri bilen bagly gurluşyk taslamalaryna ähmiýet berjekdiklerini habar berdi

1913065
Sergeý Şoýgu: "Ýadro bilen baglanşykly taslamalara ähmiýet bereris" diýdi

Russiýanyň Goranmak ministri Sergeý Şoýgu paýtagt Moskwa şäherinde Goranmak ministrliginden resmiler bilen geçiren maslahatynda söz sözledi. 

Bölekleýin mobilizasiýanyň çäginde goşuna alynan goşmaça harby güýçleriň takmynan 3 müň ofiser we hünärmen tarapyndan Russiýada we Belarussiýada ýerleşýän 100-den gowrak poligonda tälim alandygyny aýdan Sergeý Şoýgu: "Meýletinler bilen birlikde 300 müňden gowrak goşmaça harby güýje 2 aýda tälim berildi" diýip habar berdi. 

Tälim merkezlerinde takmynan 8 müň adamlyk harby ulag, taňk, artilleriýa, uçarmansyz howa ulagy, harby elektron ulgamlary, howa goranyş ulgamlary we radist toparlaryň ýetişdirilendigini aýdan Sergeý Şoýgu, esgerleriň ählisiniň hem garaşsyz hem-de toparlaryň bir bölegi hökmünde söweşjeň tälim wezipelerini üstünlikli ýerine ýetirmegi üçin gerek bolan maglumatlar we ukyplar bilen üpjün edilendigini mälim etdi. 

Ýadro güýçleri bilen baglanşykly öňümizdäki ýyl gurluşygy meýilleşdirilen taslamalary hem maslahatda ele aljakdyklaryny aýdan Sergeý Şoýgu: "Häzirki wagtda Strategik raketa güýçleriniň 5-nji düzüminde täze raketa kompleksleriniň ýerleşdirilmegi üçin infrastruktura desgalarynyň gurluşygy ýola goýuldy" diýip aýan etdi. 

Russiýanyň Goranmak ministri Sergeý Şoýgu 2023-nji ýylda goşunyň zerurlyklary bilen baglanşykly taslamalara taýarlyk görmek bilen birlikde, strategik ýadro güýçleriniň bähbidi esasynda gurluşyk işlerine aýratyn ähmiýet beriljekdigini beýan etdi. Degişli Habarlar