Russiýa Ukraina Bilen Gepleşikleri “Bar Bolan Şertlere Laýyklykda” Dowam Etdirmäge Taýýar

Daşary işler ministrliginiň Metbugat sekretary Mariýa Zaharowa paýtagt Moskwada onlaýn formatda geçiren hepdelik metbugat ýygnagynda gün tertibinin ileri tutulýan uğurlary boýunça beýannama berdi.

1904541
Russiýa Ukraina Bilen Gepleşikleri “Bar Bolan Şertlere Laýyklykda” Dowam Etdirmäge Taýýar

Germaniýanyň “Russiýanyň Ukraina bilen gepleşikleri alyp barmaga taýýar däldigi” barasynda beren beýanaty hakynda garaýyş beýan eden Mariýa Zaharowa, bu meseledäki pozisiýalarynyň üýtgewsizdigini  aýtdy.

“Gepleşiklerden asla el çekmedik. Elbetde biz gepleşikleri häzirki wagtda bar bolan hakykatlara laýyklykda alyp barmaga taýýar” diýdi.

Germaniýanyň Ukraina ýarag bermäge dowam edýändigine ünsi çeken Zaharowa; “Nemes tarapy resmi Kiýewi ugrukdyrmagyň ýerine ýaraglaryň çaknyşyk zolaklaryna eksportuny gadagan edýän öz kanunlaryna garşy resmi Kiýewe dürli ýarag ulgamlaryny bermäge dowam edýär” diýdi.

ABŞ-nyň “Demirgazyk Koreýanyň Russiýa Ukrainada ulanmak üçin ýarag ugradandygy” hakyndaky beýanaty boýunça hem beýanat beren Zaharowa; “Şol günäkärlemeleriň anyk sebäbi görkezilmedi we görkezilibem bilimez. Sebäbi Amerkan resmileri tarapyndan berilen beýanatlar başdan aýaga ýalandyr” diýdi.

Zaharowa “ABŞ-nyň Demirgazyk Koreýa sanksiýa goýmak üçin bahana gözleýäňdigini” öňe sürdi.Degişli Habarlar