Russiýanyň Harby Güýji Ukraina Serhedinde Galmaga Dowam Eder

Serhet ýakasyndaky harby güýjüň haýsydyr bir daşarky howp emele getirmeýandigi ýene-de bir gezek gaýtalandy.

1616599
Russiýanyň Harby Güýji Ukraina Serhedinde Galmaga Dowam Eder

 

Russiýa Ukraina serhedindäki harby güýjüniň hökmany hasap edildigi saýn galmaga dowam etjekdigini habar berdi

Russiýa-Ukraina serhedindäki dartgynlyk iki taraply beýannamalar sebäpli möwjeýär.

Sonky gezek Russiýanyň Prezidentiniň Diwany şu gün Russiýanyň harby güýçleriniň hökmany hasap edildigi saýyn ýurduň Ukraina serhedinde galmaga dowam etjekdigini habar berdi.

Serhet ýakasyndaky harby güýjüň haýsydyr bir daşarky howp emele getirmeýandigi ýene-de bir gezek gaýtalandy.

Russiýanyň Goranmak ministri Sergeý Şoýgu düýn beren beýannamasynda goşunda meýilleşdirilen “söweşe taýarlyk” gözegçiliginiň başlandygyny beýan edipdi.

Ukrainanyň Baş ştabynyň Başlygy Ruslan Homçak 30-njy martda Russiýanyň türgenleşik bahanasy bilen Ukraina serhediniň golaýyna harby güýç getirýändigini aýdypdy.

Kreml bolsa birnäçe gezek harby hereketleriň ýurduň serhetleriniň çäginde we Russiýanyň öz islegine laýyklykda amala aşyrylýandygyny beýan edipdi.

Donbass düşnüşmezligi boýunça Russiýanyň, Ukrainanyň we Ýewropada howpsyzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň wekillerinden emele gelýän Üçtaraplaýyn aragatnaşyk topary 2020-nji ýylyň 27-nji iýulynda hüjümleriň bes edilmegi hakynda karar kabul edipdi.

Sebitde garaşsyzlygyny yglan edendigini aýdýan Russiýanyň tarapynda durýan ekstremistler bilen resmi Kiýewiň arasynda 2014-nji ýyldan bäri dowam edýän çaknyşyklarda 13 müňden gowrak adam ýogaldy.


Etiketkalar: #serhet , #Ukraina , #Russiýa

Degişli Habarlar