Nogayşa 84/2024: YAZLIQ EM BAYRAM BOLGAN

Bu yuma “YAZLIQ EM BAYRAM BOLGAN” baresinde söz bardıramız... Bu hafta “BAHAR DA BAYRAMDIR!” konusunda sohbet edeceğiz!

2127478
Nogayşa 84/2024: YAZLIQ EM BAYRAM BOLGAN

Nogayşa 84/2024: YAZLIQ EM BAYRAM BOLGAN

Oraza bayramınday,  - Ramazan bayramı gibi,

Yazlıq tagı maqluqlara, - Bahar da varlıklara,

Bîr yahşı bayram bolgan! - Bir güzel bayramdır!

 

Bayramlarda är kim bolsa,  - Bayramlarda herkes, 

Arüv kiyimlerin kiyip - Güzel giysilerini giyerek

Köteresi süslengendey, - Hepsi süslendiği gibi,

Yazlıqta em bäri maqluq, -  Baharda da bütün varlıklar,

Şeşekeymen bezenip, - Çiçeklerle bezenip,

Yapraqlarman yabınıp - Yapraklara bürünüp

Meydanlarga şıqqan!  Meydanlara çıkarlar!

Özlerini yaratqan - Kendilerini yaratan

Rab’larının aldından - Rab’lerinin önünden

Kezekpinen ötkenler... -  Arka arkaya, sırayla geçerler...

 

Mine sosı yazlıqtıñ, - İşte bu baharın,   

Bayram bolganı qasında, -  Bayram olması yanında,

Bizge bek köp aytqanı - Bize söylediği pek çok    

Basqa maneler em bolgan: -  Başka manalar da vardır:

 

Avvel Quday barlıgına, -  Önce Allah’ın varlıgına,   

Tagı küşi quvvatına, -  Ayrıca güç ve kudretine,   

Yazlıq üyken misal bolgan... - Bahar büyük misaldir...

 

Basqa yaqtan qaransa, -  Diğer yönden bakılsa,     

Ölip ketken maqluqlardı, -  Ölüp giden varlıkları,

Är yazlıqda qaytadan  -  Her baharda yeniden

Tiriltkeni, Allah’tıñ  -  Diriltmesi, Allah’ın

Bizdi tagı ölgen soñ,  -  Bizi de öldükten sonra,

Qayta tiriltiyegine, - Tekrar dirilteceğine,

Közimizmen körgenimiz -  Gözümüzle gördüğümüz

Alamat misaller bolgan... -  Dikkat çekici bir misaldir...

 

Nav maneler az taga  -  Bu manalar az daha

Eger aşılayaq bolsa,  -  Eğer açılacak olsa,

Bek köp aqıyqatqa barılgan: - Pek çok hakikata varılır:

 

Äş imkänı barma eken,  -  Hiç imkanı olur mu ki,

Ölgen qurugan yerdi,  -  Ölmüş kurumuş yeri,

Qayta tirilteberip  -  Yeniden dirilterek

Milyonlagan maqluqtı,  -  Milyonlarca mahluku;

Atta är bîr taypası, -  Hatta her bir taifesi,

İnsanlardıñ sanavından  -  İnsanların sayısından

Qatın qatın ziyada -  Kat kat fazla

Ösimlik em yanvarlardı, - Bitkiler ve hayvanları,

Yañıdan tiriltip   -   Yeniden diriltip

Yerli yerine salgan; - Yerli yerine koyan;

Bäri sosı islermen, -  Bütün o işlerle,

Küşiniñ daracesin  -  Gücünün derecesini

Qayta qayta körsetken, -  Tekrar tekrar gösteren,

Yaratuvşı Haq Allah; - Yaratıcı Hak Allah;

 

Basqa yaqtan, tiriltkeni  -  Diğer taraftan, dirittiği

Savlay sosı maqluqlar, - Bütün o mahluklar,

Soñ darece bîrbîrine -  Son derece birbirine

Qarısıq bolgan alde,  -  Karışmış olduğu halde,

Munşa maqluqlardı, özi,  -  Bunca varlıkları, kendisi,

Äş bîrevini, äş mıtpay,  -  Hiç birini, asla unutmadan,

Bîrbîrinden ayırıp  -   Birbirinden ayırıp

Qayta qayta yaratqan, -  Tekrar tekrar yaratan,

Soñsız küşli Rab Quday;  -  Sonsuz güçlü Rab Allah;

 

Öziniñ är bîr zattı,  -  Kendisinin her bir şeyi,

Qaysı darecelerde  -  Hangi derecelerde

Bilgenini, körgenini,  -  Bildiğini, gördüğünü,

Eslilerge körsetken - Akıl sahiplerine gösteren

Soñsız qasiyetli Haq Rahman;  -  Sonsuz vasıflı Hak Rahman;

 Köp küşli, maramatlı,  -  Çok güçlü, merhametli,

Bärı isi hikmetli,  -    Her işi hikmetli,

Abes isi bolmagan; - Abes işi olmayan;

Basqa neşe türlü türlü,  - Başka nice, türlü türlü,

Sanavsiz isti etken - Sayısız işi yapan

Yaratuvşı Rab Allah, - Yaratıcı Rab Allah,

Ölgen soñ bizlerdi,  -  Öldükten sonra bizleri,

Qaytip qayta tiriltpesin! - Nasıl tekrar diriltmesin!

 

Ene nav yazlıq bizge, -  İşte bu bahar bize,

Yañıdan tiriltilgen -  Yeniden diriltilen

Bılayına maqluqpan, -  Böylesi nice mahluklarla,

Quday’dıñ ölgenlerdi, -   Allah’ın ölenleri,

Qayta tiriltiyegine, -  Yeniden dirilteceğine,

Közimizdiñ aldında, - Gözümüzün önünde,

Üyken körimlik bolgan... - Büyük numüne olmaktadır...

 

Tiriltilgen maqluqlarga  -  Diriltilen varlıklara

Bîr yaqtan taga qarasaq,  -  Bir yönden daha baksak,

Savlay maqluqtı Allah,  -  Bütünüyle varlıkları Allah,

Bes altı kün işinde, -  Beş altı gün içinde,

Qaş türlü em tiriltedi: -  Hem de kaç türlü diriltiyor:

Ösimliktiñ, ölenlerdiñ  -  Bitkilerin, otların

Bäri tamırlarını,  -  Bütün köklerini,

Em bazı yanvarlardı,  -  Hem bazı hayvanları,

Qayta yañıdan tiriltedi! -  Tekrar yeniden diriltiyor!

 

Ayriyeten yapraqlardı, -  Ayrıca yaprakları,

Buruñgısı qaydey bolsa. -  Öncekiler nasıl ise,

Sosınlarga oqşatıp -  Onlara benzetip

Yoqtan yañıdan tiriltedi! -  Yoktan yeniden diriltiyor!

 

Barisiniñ maddesi -  Hepsinin maddesi

Bîrbîrine oqşar alde  -  Birbirine benzediği halde,

Är bîrevi bîrbîrine  -  Her biri birbirine

Qarısıp turu ekende,  -  Karışmış iken,

Äş bîrevini qarıstırmay, -  Hiç birini karıştırmayıp,

Bîr yaqtan tez oq bolup, -  Bir taraftan çabucak,

Ayriyeten qaş yerde, - Ayrıca kaç yerlerde,

Yengilşe, intizamman -  Kolayca, intizamla,

Ayrı ayrı, tap ölşemmen, -   Ayrı ayrı, tam ölçüyle,

Altı kün ya altı yumada,  -  Altı gün, ya da altı haftada,

Köteresin tiriltedi...  -  Hepsini diriltiyor...

 

Endi barabar oylasaq, -  Şimdi beraber düşünsek,

Munşa tiriltüv isini  -  Bunca diriltme işini

Etken bîr Quday’ga, -  Yapan bir Allah’a

Qaysı bîr is avır kelsin! -  Hangi iş ağır gelsin!

Köklerdi em yerlerdi,  -  Gökleri ve yerleri,

Altı künde yengilşe, -  Altı günde kolayca,

Qaytibine yaratpasın? -  Nasıl yaratmasın?

 

Mine sosı manelerdi,  -  İşte bu manaları, 

Ullı Kitap Quran’da,  -  Yüce Kitap Kur’an’da,

Quday’ımız Haq Allah,  -  Rabb’imiz Hak Allah,

Bek köp ayette bildirgen... -  Pek çok ayette bildirmiş...

 

Sosınlardan bîrevi,  -  Onlardan birisi,

Tömendeki ayet bolgan: - Aşağıdaki ayettir:

 

Allah’tıñ rahmet tolu  - “Allah’ın rahmet dolu

Eserlerine qarañız!  -  Eserlerine bakınız!

Ölgen soñ yer betini, -  Öldükten sonra yer yüzünü,

Qayta qaytip tiriltedi! -  Yeniden nasıl diriltiyor!

Ölülerdi tirilkeni,   -   Ölüleri diriltmesi de,

Ene süytübine bolgan! -  İşte böyledir!

 

Nege dese onun küşi,  -  Çünkü onun gücü,

Soñsuz bolganı qasında,  -  Sonsuz olması yanında,

Är zatlardı quşatqan!” -  Her şeyi kuşatır.”

 

Quday’ımız Haq Rahman,  -  Rabb’imiz Hak Rahman,

Sosı ayet qasında,  - Bu ayet yanında,

Yüzlegen ayetlermen  - Yüzlerce ayetlerde

Barimizdi tiriltiyegini,  -  Hepimizi dirilteceğini,

Qayta qayta bildirgen... - Tekrar tekrar bildirmiş...

 

Bizim özine duvamız:  -  Bizim kendisine duvamız:

Sırlarını savlay aşsın! -  Sırlarını tamamem açsın!

Barimizdiñ iymanını,  -  Hepmizin imanını,

Razılıgı qaytip bolsa,  -  Nasıl razı olacaksa,

So darecege kötersin!  -  O dereceye yükseltsin!

 

Savlıqpan qalıñız!  Sağlıcakla kalınız!

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

Podkastlar (тавыш язмаларыбыз)

 
 


Bäyläneşle xäbärlär