Nogayşa 35/2023: ÄR ZAT ALLAH DEPYATIR (2)

Bu yuma em “ÄR ZAT ALLAH DEPYATIR (2)” baresinde habarlasamız... Bu hafta da “HER ŞEY ALLAH DİYOR (2)” konusunda sohbet edeceğiz...

1985807
Nogayşa 35/2023: ÄR ZAT ALLAH DEPYATIR (2)

Nogayşa 35/2023: ÄR ZAT ALLAH DEPYATIR (2)

Yaratılgan ne bolsa,   - Yaratılan ne varsa,

Baresi bîr aqıyqattı;  -  Hepsi bir gerçeği;

Bar bolgan em bîr bolgan, - Var olan ve bir olan

 Hikmetli  Yaratuvşı  -  Hikmetli yaratıcı

Allah’tıñ Rablıgını;  - Allah’ın Rablığını

Bizlerge bildiripyatır  -  Bizlere bildiriyor.

 

Sanasız neşe is bolsa,   -  Sayısız nice iş varsa,

Baresini küşimen  -  Hepsini kendi gücüyle

Bîr basına yasagan  -  Tek başına yapan

Quday’dı tanıtıpyatır...  -  Allah’ı tanıtıyor...

 

So barede mıñlaşa  -  Bu hususta binlerce

Misaller nav alemdi,  -  Misaller bu alemi,

Bastan uşqa tolturupyatır:  -  Baştan uca dolduruyor:

 

“Şöllerde em tavlardaqı  - “Çöllerde ve dağlardaki

Kişkey kişkey töbelerdiñ   - Küçük küçük tepelerin

Türlü türlü muntazam   - Türlü türlü muntazam

Şeşekeymen bezengeni,  -  Çiceklerle bezenmesi,

Är bîrevi, Hikmetli  -  Her biri, hikmetli

Bîr Yaratuvşı’dıñ barlığına, -  Bir yaratıcının varlığına,

Em  bîrligine şayitlik  - Hem birliğine şahitlik

Etkenleri qasında;  - Etmeleri yanında;

 

Baresi barabarşa,  -  Hepsi beraberce, 

Quday’ımız Allah’tıñ  -  İlahımız Allah’ın

Küşimen azamatın, -  Gücüyle, büyüklüğünü,

Neşe oñgınRablıgını  -  Nice kamil Rablığını

Barı halqqa körsetipyatır... -  Bütün halka gösteriyor...

 

Ölenler em tereklerdin,   -  Bitkiler ve ağaçların,

Tagı yapıraqlarınıñ  -  Ve de yapraklarının

Türlü türlü, muntazam  -  Türlü türlü, intizamla

Tüzetilgen kepleri;   -  Düzenlenen şekilleri;

 

Azanakay yel esse,   -  Azıcık rüzgar esse,

Ölşemli em jezbeli,   -  Ölçülü ve çekici,

Jilveli hareketleri,  -  Cilveli hareketleri,

Yapıraqlar sanınca   -  Yapraklar sayısınca

Gene sosı Hikmetli  -  Yine o Hikmetli

Yaratuvşı Allah’tıñ  - Yaratıcı Allah’ın

Muhakkak bar bolganını, - Muhakkak var olduğunu,

 

Birligimen barabar -  Birliğiyle beraber

Rablıgınıñkemalını, - Rablığının kemalini,

Är dayim körsetipyatır...  -  Daima gösteriyor...

 

Ösüp turgan ne bolsa, -  Büyüyüp gelişmekte olan ne varsa,

Öskenleri vaqıtta,  -  Büyüdükleri vakitte,

Bäri ölşemli alleri,  -  Bütün ölçülü halleri,

Türlü türlü müşemen, - Türlü türlü organlarla,

Jihazlarman, alatpan  -  Cihazlar ve organlarla

Baresiniñ tüzelgeni;  -  Hepsinin dizilmesi;

Şeşit şeşit meyvalarga,  -  Çeşit çeşit meyvalara,

Belkim bilip yöneygeni;  -  Sanki onları tanıyıp yönelmeleri;

 

Är bîrevi ayrı ayrı,  -  Her biri ayrı ayrı,

 Bîr Hakim, Sani’diñ   -  Bir hakim Sanatkar Yaratıcı’nın

Bar bolganı kasında,   -  Var olması yanında,

Barlıgının  mejburlugına  - Varlığının zaruri oluşuna

Şayitliği qasında,  -  Şahitliği yanında,

Em bîrligin  körsetipyatır... -  Hem birliğini gösteriyor...

 

Ayriyeten barabarşa,  -  Ayrıca beraberce,

Barı al, vaziyetimen,  -  Bütün hal, vaziyetleriyle,

Gayet üyken ölşemde,  -  Gayet büyük ölçüde,

Qudretiniñ azamatın, -  Kudretinin azametini,    

Emhikmetiniñ keñligini, -  Hem hikmetinin genişliğini, 

Saniyatınıñ gözelligin,  -   Sanatının güzelliğini,

Em  Rablıgının oñgınlıgın,-  Hem Rablığının kemalini,

Alemge körsetipyatır...  -   Aleme gösteriyor...

 

Sosınlar qasında em,  -  Bunlarla beraber hem,

Barı yanvar kevdesinde,  -  Bütün hayvanların gövdelerinde,

Tolu bîr hikmetpen,  -  Mükemmel bir hikmetle,

Neşe payda, gayaman  -  Nice fayda, gayeyle

Nepis, ruh salınganı,   -  Nefis, ruh konulması,

Tagı türlü müşelerdiñ  -  Ve de türlü organların

Tap bîr intizamman  -  Tam bir intizamla

Bärisine tagılganı;  -  Hepsine takılmış olması;

 

Em tap bîr hikmetpen  - Hem tam bir hikmetle

Bärisinin türlü türlü  - Hepsinin türlü türlü

Qızmatlarga barganı, -  Hizmetlere sevk edilmesi,

 

Yanvarlar sanasınca, - Hayvanlar sayısınca,

Em müşeleri bärisinşe,   -  Hem organlarının tamamınca,

Gene ol hikmetli  -  Yine o hikmetli

İsler etken Sani’diñ   -  İşler yapan Sanatkar Allah’ın

Barlıgınıñ mejburlıgı,  -  Varlığının zaruri oluşu,

Tagı em birligine  -  Ve de ayrıca birliğine

İşaretler beripyatır.  -   İşaretler veriyor.   

 

Ayriyeten barabarşa,  -  Ayrıca beraberce,

Gayet parlak bîr keppen  - Gayet parlak bir şekilde

Jemalıman Rahmetini,  -  Güzelliğiyle rahmetini,

Em Rablıgınıñ kemalını, - Hem Rablığının kemalini,

Bek yarık körsetipyatır... -  Pek parlak gösteriyor...

 

Barı insan qalplerine,  -  Bütün insan kalplerine,

Är türlü bilimlerdi, - Her türlü ilimleri,   

Haqıyqat nimetini  -  Hakikat nimetini

Bildirgendiñ qasında;  -  Bildirmesi yanında;

 

Yanvarlardıñ är türlü   -  Hayvanların her türlü

Acatlarını savlay  -  İhtiyaçlarının hepsini

Qaytip tedarik etiyegini  -  Nasıl tedarik edeceğini

So yanvarlarga üyretken  -  O hayvanlara öğreten

Gaybtan kelgen kebetler, -  Gaybdan gelen ilhamlar,

Bîr Rahim Allah’tıñ  -  Bir Rahim Allah’ın

Barlıgına, Rablıgına   -  Varlığına, Rablığına

İşaretler etipyatır...  -  İşaretler ediyor...

 

Tagı barı közlerge,  - Ve de bütün gözlere,  

Käinat baqşasında   -  Kainat bahçesinde

Östirilgen manevi  -  Yetiştirilen manevi

Şeşeklerdi jıynagan  -  Çiçekleri toplayan   

Közlerdeki nurmınan,  -  Gözlerdeki nurla,

Gözelliklerdi bizge  -  Güzellikleri bize

Ayrı ayrı körsetkeni; -  Ayrı ayrı göstermesi;

 

Tısımızda, işimizde, -  Dışımızda, içimizde,

Savlay duygulardıñ em -  Bütün duyguların hem

Ayrı ayrı alemlerge, -  Ayrı ayrı alemlere 

Bîrer aşgış bolganı;  -  Birer anahtar olması;

 

Gene sosı Sani’diñ, - Yine o Sanatkar Allah’ın,

Hikmetli Yaratuvşı’dıñ, - Hikmetli Yaratıcının,

Soñsız BilimliRab’tıñ, - Sonsuz ilim sahibi Rabbın,

Maramatlı Halik’tıñ, - Merhametli Halik’ın,

Kerim bîr Rezzaq’tıñ - Kerim bir Rezzak’ın

Vacip bolgan barlıgını, - Vacip olan varlığını,

Em  Bîrligini, Rablıgını, - Hem birliğini, Rablığını,

Aynı kündey körsetipyatır... -  Aynı gün gibi gösteriyor...

 

Endi ötken yumadaqı, - Şimdi geçen haftaki,

Em yogardaqı bäri  -  Hem yukardaki bütün

Aytılgan aqıyqatlar, -  Söylenen hakikatlar,

Barabarşa oylansa,  - Beraberce düşünülse,

Cenab-ı Haq’tıñ barlıgı,  - Cenab-ı Hakk’ın varlığı,

Bîr yaqtan em birligi, - Bir taraftan hem birliği,

Tagı är bîr maqluqta,  -  Ve de her bir mahlukta,

Em bäri käinatta,  -  Hem bütün kainatta,

Rablıgınıñ kemalı,   -  Rablıgının kemali,

Aşık betten körinipyatır.  -  Açık olarak görülmektedir.

 

Savlıqpan qalıñız!  -  Sağlıcakla kalınız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 
 


Bäyläneşle xäbärlär