Nogayşa 29/2023: ORAZA (1)

Bu yuma “ORAZA” baresinde habarlasamız! - Bu hafta oruç hakkında sohbet edeceğiz.

1968163
Nogayşa 29/2023: ORAZA (1)

Nogayşa 29/2023: ORAZA (1)

Ramazan’dıñ orazası,  -   Ramazan’ın orucu,         

İslamiyettin bes şartınıñ -  İslamiyetin beş şartının

Bîrinşilerinden bolgan.  -  Birincilerindendir.

 

Tagı sosı oraza;   -   Ayrıca bu oruç;

Şeair” degenimiz    -   “Şeair” dediğimiz

Müslümanlık belgisi; -   Müslümanlık işareti olan;

 “Nav ademler, sosı yurt,   - “Bu insanlar, şu yurt,

Müsliman halk eken,   -  Müslüman kişiler imiş,

Em imanlı il eken!” -   Ve imanlı memleket imiş!”

Degen sözdi ayttırgan   -   Sözlerini söyleten

İbadet em emirlerdiñ   -   İbadet ve emirlerin

Üykenlerinden bolgan...  -  Büyüklerindendir...

 

Misal bolsa azenler,   -  Misal verilecek olursa ezanlar, 

Em Bismillah degenimiz;  -  Hem Bismillah dememiz;

Yamagatpan qılıngan  -  Cemaatla kılınan   

Namazlardın baresi,   -  Namazların hepsi,

Tagı tutulgan oraza...   -  Ve de tutulan oruç...

Nav nişan em belgilerdiñ  -  Bu nişan ve işaretlerin

Bazıları bolgan...  -  Bazılarıdır...

 

Ramazan’da orazadıñ   -  Ramazan ayındaki orucun

Bek köp hikmetleri bolgan... - Pek çok hikmetleri vardır...

 

So hikmetlerden bîr kesegi:   -  Bu hikmetlerin bir kısmı:

Basta HaqtınRablıgına,  -  Başta Hakk’ın Rablığına,

Em yamagat yaşavına,  - Hem toplumsal hayata,

İnsanlarga kömek etip  -  İnsanlara yardım ederek        

Bîrbîrini süyüvge,   -  Birbirini sevmeye,

Em ademlerdiñ savlıgına,  - Hem kişilerin sağlığına,

Ayriyeten nepislerdiñ  - Ayrıca nefislerin   

Terbiyası betine,  - Terbiyesi tarafına,

Em ilahi nimetlerdiñ   -  Ve ilahi nimetlerin

Şükrine qaraytagan   -  Şükrüne bakan

Bek köp hikmetleri bolgan...   -  Pek çok hikmetleri vardır...

 

Haq Allah’tıñ Rablıgına  - Hak Allah’ın Rablığına

Qaraytagan bîr neşe    -  Bakan bir nice

Hikmetlerden bîrevi,   - Hikmetlerden birisi,

Nav aytılgan mane bolgan:   - Şu söylenen manadır:

 

Rabb’ımız Haq Allah’tıñ   -  Rabb’imiz Hak Allah’ın

Nav dünyadıñ betini,  -  Şu dünyanın yüzünü,

Üyken nimet sıprasınday  -  Çok büyük nimet sofrası gibi

Yaratqandın bîr sebebi;  -  Yaratmasının bir sebebi;

Tagı sosı sıpraga,   -  Ve de bu sofraya,

Umulmagan bîr keppen  -  Umulmayan şekliyle

Sansız nimet tizgeniniñ   -  Sayısız nimet dizmesinin

Maqsatından bîrevi:    -  Maksatlarından birisi:

Rablıgının kayerlerge   - Rablığının nerelere

Barganını, em insanlardıñ, -  Vardığını, hem insanların,

Em basqa maqluqlardıñ,   - Hem başka varlıkların      

Rızıqların berüvşi   -  Rızıklarını verici   

Rahmaniyeti qasında;  -  Rahmaniyeti yanında;

Maramat martebesi,  - Merhamet mertebesi,

Ne darecege barganını,    -  Ne dereceye vardığını,

Aldımızga salganı  -    Önümüze koyduğu    

Nav dünya sıprasıman  -  Bu dünya sofrasıyla

Biz qullarına körsetken...  -  Biz kullarına göstermiştir...

 

Tek insanlar, köp vakıt,    -  Ancak insanlar, çoğu zaman,

Nimet Haq’tan kelgenini,  -  Nimetin Hak’tan geldiğini,

Gaplet etip oylamay,  -  Gaflet edip düşünmeyerek,

Yade sosı nimetlerdi, -  Ya da bu nimetleri,    

Sebeplerden bilip   -   Sebeplerden bilip

Allah’tıñ bergenini,   - Allah’ın verdiğini,    

Tap körelmay, bazı mıtıp   - Tam göremeyerek, bazan da unutup

Aqıyqattan erek qaladı... -  Hakikatten uzaklaşıyorlar...

 

Mübarek Ramazan’da,  -  Mübarek Ramazan’da

Müslümanlar baresi,  -  Müslümanların hepsi,

Bîrden bîr orduga usap  -  Birden bir orduya benzeyip

Avız aşqan vaqıtta,   -  Ağız açıldığı, iftar edildiği vakitte,

Azali Sultan Rab’tıñ  -  Ezeli Sultan Rabb’ın

Qonaqları bolganlar... -  Misafirleri oluyorlar...

 

Quday’dıñ “Buyrunuz!”   -  Allah’ın “Buyrunuz!”

Emrini beklegendey,  - Emrini bekliyor gibi,

Emir kelmey aslarga  -  Emir gelmeden yemeklere  

Qollarını uzatpay  -  Ellerini sürmeyerek

Beklevşi allerimen  -  Beklemeleriyle

Tagatların bildirgenler...  -  İtaatlerini bildiriyorlar...

 

Rahman bolgan Allah’tıñ -  Rahman olan Allah’ın   

Qullarına körsetkeni   -  Kullarına gösterdiği

Şepqatli, em aşmetli, -  Şefkatli, hem haşmetli,

Alemlerdi quşatqan   -  Alemleri kuşatan 

Maramatına qarşı,   -   Merhametine karşılık,

Savlay dünya boyunşa  -  Bütün dünyanın her tarafında,

Avızları baylangan   -  Ağızları oruçla bağlı     

Müminlerdiñ baresi, -   Müminlerin hepsi,

Azamatlı, intizamlı  - Azametli, intizamlı

Nav itaatlı allerimen  -  Bu itaatli halleriyle

Yaratuvşı Allah’qa, -  Yaratıcı Allah’a,

Yahşı yavap berediler...  -  Güzel bir cevapla karşılık veriyorlar...

 

Allah’tıñ Rab’lıgına,  - Allah’ın Rablığına,  

Nav gözel allerimen,    - Bu güzel halleriyle,

İnangan sosı qullar, -  İnançlı şu kullar,

“Sen bizim Rabb’ımızsın,  -  “Sen bizim Rabb’imizsin,   

Bizdi toyurgan sensin...  - Bizi doyuran sensin...

Endi seniñ sıpranda   -  Şimdi senin sofranda,   

Aldımızga salganın  -  Önümüze koyduğun

Aslarga qol uzatpay  - Yemeklere el uzatmadan

Senin emrini beklep   -  Senin emrini bekleyip     

Tagatımızdı bildiremiz,  -  İbadetimizi arz ediyoruz,

Qullıgımızdı körsetemiz;  -  Kulluğumuzu gösteriyoruz;

Yalgız senin emrinmen  - Yalnız senin emrinle

Avzımızdı aşamız!”   -   Orucumuzu açıyoruz.”

Degen sosı allerimen   -  Dedikleri şu halleriyle

Haq’tan kelgen Rablıqqa,  -  Hak’tan gelen Rablığa,

So yıyıvlı allerimen -  Şu toplu halleriyle

Ullı yavap berediler...  -  Ulvi cevap veriyorlar...

 

Nav yarasıq allerimen,  -  Bu güzel halleriyle,

İtaatlı keplerimen:  -  İtaatlı tavırlarıyla:  

“Sultanlar Sultanı   -  “Sultanlar Sultanı

Allah, Rabb’imiz bolgan,  -  Allah, Rabb’ımızdır,

Biz onun qullarımız”,  -  Biz onun kullarıyız.”

Dep tagat körsetkenler.  -  Diyerek itaatlarını gösteriyorlar.

 

Quday’ımız Hak Rab’tıñ  - İlahımız Hak Rabb’ın

Oraza qonaqlarga   -  Oruç tutan misafirlerine

Qurganı nav sıpradan,  -  Kurduğu bu sofradan,

Oraza tutpayberip  -  Oruç tutmayarak

Mahrum kalgan insanlar;  - Mahrum kalan insanlar;

Quday’dıñ iqramından -  Allah’ın ikramından   

Erek turgan ademler, -  Geride duran kişiler,

Sosınday bîr şerepten   -  Böylesi bir şereften   

Nasiplenmey qalganlar,  - Nasipsiz kalanlar,

İnsan dep aytılmaga,   - İnsan diye anılmaya

Äş tiyisli bolar ma?    -  Hiç layık olurlar mı?

 

Savlıqpan qalıñız!  - Sağlıcakla kalınız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 
 


Bäyläneşle xäbärlär