Nogayşa 28/2023: TAVEKKÜL İYMANDAN (2)

Bu yuma em “TAVEKKÜL İYMANDAN... (2)” baresinde habarlasamız... Bu hafta da “Tevekkül İmandan...” konusunda sohbet edeceğiz...

1964798
Nogayşa 28/2023: TAVEKKÜL İYMANDAN (2)

Nogayşa 28/2023: TAVEKKÜL İYMANDAN (2)

Tavekkül etkenmen  - Tevekkül edenle

Etpegendiñ misali, - Etmeyenin misali,

Nav hiqayaga usagan:  - Şu hikayeye benzer:

 

Bîr vaqıt eki adem,  - Bir vakit iki adam,

Bellerine, baslarına,  - Bellerine ve başlarına

Avır yükler yüklenip - Ağır yükler yüklenip

Üyken bîr kemege  - Büyük bir gemiye

Bilet alıp mingenler. - Bilet alıp binmişler.

 

Bîrevi miner minmes  - Birisi biner binmez

Yügüni yerge salgan;  - Yükünü yere koymuş;

Em üstüne oturgan.  -  Ve üstüne oturmuş.

Malı köz aldında turgan!  - Malı gözü önünde durmuş!

 

Anavı aqmaq eken,  - Diğeri ahmak imiş,

Bîr yaqtan em öktemsi!  -  Bir taraftan da gururlu!

Yügin yerge salmagan... - Yükünü yere koymamış...

Yükti basında ıslap  -  Yükünü başında tutup

Yerge oturmay sorutqan... - Yere oturmaksızın ayakta dikilip durmuş...

 

Qasındaqı halqlardan  -  Yanındaki kişilerden  

Bazıları:  “Ay aqmaq!  -  Bazıları “Ey ahmak!

Yükti kemege taslap,   - Yükünü gemiye bırakıp

Öziñ rahat ettega!”   -  Kendin rahat etsen ya!”

Dep aytqanlar adamga... - Diye adama söylemişler...

 

Ol adem sosunlarga:   O adam onlara:

“Yerge salmam yügümdi;  -  “Yükümü yere bırakmam;

Belki urlarlar songda!  - Belki sonra onu hırsızlarlar!

Em özim mazallıman, - Hem ben güçlüyüm,

İynimde em basımda  - Omuzumda ve başımda

Tasısam da arımam.”  Taşısam da yorulmam.”

Dep sözdi yavaplagan... - Diye cevap vermiş onlara...

 

Tögerekte turganlar,  -  Etrafındakiler ona,   

Nav sözdi em aytkanlar:  - Şu sözü de söylemişler:

“Sosı keme patşadıñ;  -  “Bu gemi padişahın;      

Küşli kuvvatlı özi.  -  O daha güçlü kuvvetli.

Em yügümüzdi köterir,  -  Hem yükümüzü kaldırır,   

Em taga arüv saklar bizdi.  -  Hem de bizi daha iyi muhafaza eder.

 

Köp ketpey yükten sebep,  -  Çok geçmeden yükün sebebiyle   

Belin oyga iyilir,  - Belin bükülür,

Ketkensayın tasıyalmas!  -  Gitgide taşıyamaz hale gelir!     

Esten noqsan nav basın em  - Akıldan noksan başın da    

Köteralmas yügindi...  - Yükünü kaldıramaz...

 

Nav yügündin astında,   - Bu yükün altında,

Turgansayın arırsın,  -  Durdukça yorulursun,

Küşindi em yoytarsın...  - Gücünü de yitirirsin...

 

Belki em basın aylanıp  - Belki de başın dönüp   

So yügünmen barabar  - Yükünle beraber  

Deñizge em tüsersin...  - Denize düşersin...

 

Bîr yaqtan em arıksın;  -  Bir taraftan hem zayıfsın;

Bîr yaqtan em qoparsi!  -  Beri taraftan gururlu!

Bîr yaktan em acizsin;  -  Bir taraftan acizsin;  

Em bîr yaktan kibirli!  -  Bir taraftan da kibirli!

Masqara boldun halqqa,  -  Halka maskara oldun,   

Kara, külübyatırlar saga!”  -  Bak, gülüyorlar sana!

 

Nav kemediñ qaptanı,  -  Şu geminin kaptanı, 

Sosı almen körse seni,  -  Bu halinle seni görse,   

Aytar saga: ‘Ay aqmaq,  - Sana der: ‘Ey ahmak,

Qaydan keldin kemege?   -  Nereden geldin gemiye?

Är al hayınsın, ya deli!’  -  Her halde hainsin, ya da deli!’       

Dep belki quvar seni!  -  Diyerek belki kovar seni!

Ya da aytar: ‘Nav adem,  - Ya da der: ‘Bu adam,  

 Är al bizben eylenedi!’  -  Her halde bizimle alay ediyor!’

 

Belki em soñında,   -   Belki de sonunda, 

Patşa zındanga atar seni!” -   Padişah seni zindana atar!”

 

Qasındaqı barı halq,  - Yanındaki bütün ahali, 

Solay sözler aytqan soñ,  - Böylesi sözler söyledikten sonra,

Adem soñda söz tıñlap,  - Adam sonunda söz dinleyip,   

Aytılganlardı oylap, - Söylenenleri düşünüp,   

Aqlı basına kelgen!. - Aklı başına gelmiş!

Yügüni yerge salıp  - Yükünü yere koyup    

Em üstüne oturgan.  - Üstüne de oturmuş.

 

Tınışlıktı tapqanıman,  -  Dinlenip sakinleşince, 

Halqqa süyünüp aytqan:  -  Etrafındakilere sevinçle şunları söylemiş:

“Oh, Allah razı bolsun sizden!   -  “Oh, Allah razı olsun sizlerden!   

Qutuldum zahmetlerden,  -  Zahmetlerden kurtuldum,

Masqaralıqtan, apisten!”   - Maskaralıktan, hem hapisten!”

 

Tavekkül etkenmen,  - Tevekkül edenle     

Etpegendin ali , -  Etmeyenin hali,    

Aynı nav hikayaday bolgan...  - Aynen bu hikayedeki gibidir...

 

Tavekkül etken adem,  - Tevekkül eden adam,   

Barı yaşav yügüni,  - Bütün hayat yükünü,

Quday kemesine taslap  - Allah’ın gemisine bırakıp    

Özi savlay rahat etken... - Kendisi tamamen rahat eder...

 

Tavekkül etpey insan,  - Tevekkül etmeyerek insan,   

Allah’tıñ islerini,  - Allah’ın işlerini,    

Barı alıp beline;  - Hepsini beline yükleyerek

Ezilir onşa yükten...  - Onca yükün altında ezilir...

 

Ey tavakkülsüz insan!   - Ey tevekkülsüz insan!

Misaldeki ademdey  - Misaldeki adam gibi,    

Aklındı basına al!  - Aklını başına al!

Tavekküldi taslama!  - Tevekkülü bırakma!

Yoksa neşe acat üşün,   - Yoksa nice ihtiyaçlar için,

Barı makluk zatlarga -  Bütün mahlukata

Tilevşi bolaberip  -  Dilenci olup    

Är kimge yalbarayaksın!  - Herkese yalvaracaksın!

 

Nege dese muktajlıgın   -  Çünkü ihtiyaçların

Bîr tuvıl, mıñ tuvıl,    -  Bir değil, bin değil,

Sonsız sanlarga bargan!  -  Sonsuz sayılara varıyor!

 

Em är zattıñ aldında    - Ayrıca her şey veya herkesin önünde

Qorqup turup titriyeksin!  - Korka korka titreyeceksin!

 

Eger tavekkül etsen,  - Eğer tevekkül etsen,    

Em masqara bolgandan,  -  Hem maskara olmaktan,

Em Ahiret azabından,  -  Hem Ahiret azabından,   

Em tarıqqandan qutulıyaqsın!  - Hem daralmaktan kurtulacaksın!

 

Bastan uşqa är bîr zat,  - Baştan uca her bir şey,  

Haq Allah’tın bolgan...  -  Hak Allah’ındır...

Qulga ne kerek bolsa,   -  Kul için ne gerek ise,   

Azirlegen Haq Rahman!  - Hak Rahman hazır etmiştir!

 

Yaşavdı bergen Allah, - Hayatı veren Allah,  

Yaşav üşün kerekkendi, - Hayat için gerekeni    

Tagı berer dayim qulga!  - Dahi kuluna daima verecektir!

 

Savlıqpan qalıñız! -  Sağlıcakla kalınız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.com

 
 


Bäyläneşle xäbärlär