تورکیې په ۲۰۲۲ کال کې د تمو او توقعاتو نه لوړه  ۵ عشاریه ۶ سلنه اقتصادي وده کړې ده.

د تورکیې د احصایې ادارې د ۲۰۲۲ کال لپاره د هیواد د اقتصادي ودې شمیرې اعلان کړې.

1952595
تورکیې په ۲۰۲۲ کال کې د تمو او توقعاتو نه لوړه  ۵ عشاریه ۶ سلنه اقتصادي وده کړې ده.

تورکیې په ۲۰۲۲ کال کې د تمو او توقعاتو نه لوړه  ۵ عشاریه ۶ سلنه اقتصادي وده کړې ده.

 د تورکیې د احصایې ادارې د ۲۰۲۲ کال لپاره د هیواد د اقتصادي ودې شمیرې اعلان کړې.

د احصایې ادارې ویلي دي چې په ۲۰۲۲ کال کې  تورکیې اقتصادي ۵ عشاریه ۶ سلنه وده کړې او په هیواد کې ناخالص کورني عواید د کس په سر ۱۰۶۵۵ امریکايي ډالرو ته رسیدلي دي.

د احصایې ادارې د معلوماتو له مخې د ۲۰۲۲ کال په وروستۍ ربع په څلورمه او وروستۍ ربع کې د هیواد اقتصاد د تیر کال همدې ربع په پرتله ۳ عشاریه ۵ سلنه زیاته وده کړې ده.

په ۲۰۲۲ کال کې د تورکیې اقتصادي وده ۵ عشاریه ۲ سلنه اټکل شوې وه چې د اټکلونو نه هم خپه واړوله او ۵ عشاریه ۶ سلنې ته لوړه شوه.اړوند خبرونه