Fәlәstinlilәr tәhlükәsiz bölgәlәrdә belә amanda deyillәr