Bu gün Dünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günüdür

Sәnayәnin inkişafı insan әliylә tәbiәtin vә әtraf mühitin çirklәnmәsinә sәbәb oldu.

1652071
Bu gün Dünya Ətraf Mühitin Mühafizəsi Günüdür

Sәnayәnin inkişafı insan әliylә tәbiәtin vә әtraf mühitin çirklәnmәsinә sәbәb oldu.

Artıq insanlar tәbiәtә olan münasibәtlәrini dәyişmәyәcәklәri , onun ehtiyatlarından sәmәrәsiz istifadәyә son qoymayacaqları tәqdirdә bu prosesin onların özlәrinә çevrilәcәyini vә arzuolunmaz nәticәlәrә gәtirib çıxaracağını anladılar.

Problemin ciddiliyini dәrk edәn insanlar  bu dәfә tәbiәtin tarazlığını qorumağa başladılar.

Sənaye müəssisələrinin, avtomobillərin və hər cür tullantının təbiətə zərər vermədən çevrilməsi üçün ağıllı yollar axtarıldı.

Dövlətlər beynəlxalq təşkilatlar vasitəsilə dünyanı qorumaq üçün hərəkətə keçdi.

Bu gün və gələcəkdə insanların tərtəmiz bir dünyada yaşaya bilməsi üçün əlimizdən gələni etmək məcburiyyətindəyik.Әlaqәli Xәbәrlәr