Türkiyәnin ilk Dәniz Muzeyinin  İstanbulun Beşiktaş sәmtindә yerlәşdiyini bilirsinizmi?

Türkiyәnin ilk Dәniz Muzeyinin  İstanbulun Beşiktaş sәmtindә yerlәşdiyini bilirsinizmi?

1322386
Türkiyәnin ilk Dәniz Muzeyinin  İstanbulun Beşiktaş sәmtindә yerlәşdiyini bilirsinizmi?

Türkiyәnin ilk Dәniz Muzeyinin  İstanbulun Beşiktaş sәmtindә yerlәşdiyini bilirsinizmi?

Türkiyәnin İlk vә yeganә Dәniz Muzeyi İstanbulun Beşiktaş sәmtindә yerlәşir. Osmanlı donanması 16-cı yüzildәn 19-cu yüzilin ortalarınadәk her ilin yaz aylarında Beşiktaş limanından hәrbi sәfәrә göndәrilirdi. Beşiktaş limanında lövbәr salan gәmilәr mәrasimlәrlә yola salınardı. Osmanlı dövrundә bir әnәnәyә çevrilәn bu mәrasimlәrin  tarixdә xüsusi yeri var.

Beşiktaş sәmtindә  16-cı әsrdә yaşamış mәşhur  kapitan  Barbaros Xeyrәddin Paşanın göstәrişi ilә bir mәscid ilә bir mәdrәsә inşa olunub. Barbaros Xeyrәddin Paşa memar Sinan tәrәfindәn Beşiktaş meydanında  inşa edilәn türbәdә dәfn edilib. Bu sәbәbdәn Türkiyәnin ilk vә yeganә Dәniz Muzeyi 1961-ci ildәn etibarәn Beşiktaş sәmtindә xidmәt verir.Әlaqәli Xәbәrlәr