Türkiyәdә metropolitenin ilk dәfә 1874-cü ildә  inşa edildiyini bilirsinizmi?

Türkiyәdә metropolitenin ilk dәfә 1874-cü ildә  İstanbulda inşa edildiyini bilirsinizmi?

1318379
Türkiyәdә metropolitenin ilk dәfә 1874-cü ildә  inşa edildiyini bilirsinizmi?

 

Türkiyәdә metropolitenin ilk dәfә 1874-cü ildә  İstanbulda inşa edildiyini bilirsinizmi?

Türkiyәdә ilk metropoliten 1870-ci ildә inşa edilib vә 1875-ci ildәn etibarәn fәaliyyәt göstәrmәyә başlayıb. 1867-ci ildә İstanbula sәfәr edәn Henri Qavard adlı fransalı mühәndis tәrәfindәn inşa edilәn 601 metr uzunluğundakı bu xәttә ‘‘dәhliz’’ adı verilir. İstanbulun iki mәşhur sәmtlәrini birlәşdirәn dәhliz xüsusi bir sistemlә işlәyir.

Günümüzdә bu marşrut üzrә 181 reys hәyata keçirilir.Әlaqәli Xәbәrlәr