Bunları bilirsinizmi?

Türkiyәnin ilk Dәniz Muzeyinin  1897-ci ildә fәaliyyәtә başladığını bilirsinizmi?

1205487
Bunları bilirsinizmi?

 

Türkiyәnin ilk Dәniz Muzeyinin  1897-ci ildә fәaliyyәtә başladığını bilirsinizmi?

Türkiyәnin ilk dәniz muzeyi 1897-ci ildә Osmanlı dövründә nazir olan  Hәsәn Hüsnü Paşanın göstәrişi ilә İstambulun Kasımpaşa sәmtindә yaradılıb. 1914-cü ildә nazir Cemal Paşa muzeydә  bir sıra islahatlar hәyata keçirib vә Әli Sami Boyarı muzeyin müdiri tәyin edib.

Әli Sami Boyar muzeyin böyümәsi vә inkişaf etmәsi üçün ciddi sәylәr göstәrib. İkinci Dünya Müharibәsi zamanı tәhlükәsizlik mәqsәdi ilә Anadoluya göndәrilәn tarixi әsәrlәr  müharibәdәn sonra bura gәtirilib. Muzey 1949-cu ildә Dolmabaxça Kompleksinә oradan da hazırki yerinә yәni Beşiktaş sәmtinә köçürülüb.

Müxtәlif gәmi, tablo, xәritә bә silahların nümayiş olunduğu İstanbul Dәniz Muzeyi Türkiyәdә yaradılan ilh hәrbi muzeydir.Әlaqәli Xәbәrlәr