Bitlis vilayǝti cari il Avropaya yenidǝn tanıdılacaq

“Avropanın mǝşhur gǝzilǝcǝk yerlǝri layihǝsi” çǝrçivǝsindǝ 2015-ci il milli tǝbliğat fǝaliyyǝtlǝrinǝ hǝsr edilib.

266087
 Bitlis vilayǝti cari il Avropaya yenidǝn tanıdılacaq

“Avropanın mǝşhur gǝzilǝcǝk yerlǝri layihǝsi” çǝrçivǝsindǝ 2015-ci il milli tǝbliğat fǝaliyyǝtlǝrinǝ hǝsr edilib.
Türkiyǝnin Bitlis vilayǝti dǝ hǝmin layihǝyǝ daxil edilib. Buna görǝ Bitlis vilayǝti cari il Avropaya yenidǝn tanıdılacaq.
Tarixi gözǝlliklǝrǝ sahib bu şǝhǝr İpǝk yolu üzǝrindǝ karvansaraları, mahnılara mövzu olmuş minarǝlǝri, Fǝrata, Dǝclǝyǝ axıb qarışan çayları, dar küçǝlǝri vǝ mǝdrǝsǝlǝrilǝ avropalılara tanıdılacaq.
Layihǝyǝ Mǝdǝniyyǝt vǝ Turizm Nazirliyi dǝstǝk olacaq.
Dünyanın ikinci, Türkiyǝnin isǝ birinci kratǝr gölü olan “Nǝmrud Krater Gölü” ilǝ Bitlis vilayǝti 2010-cu ildǝ komissiyaya tǝqdim edilmiş vǝ milli sǝviyyǝdǝ gǝzilǝcǝk yer kimi qǝbul edilmişdi.
“Avropanın mǝşhur gǝzilǝcǝk yerlǝri layihǝsi” turizmin sosial, mǝdǝniyyǝt vǝ ekologiya sahǝsindǝ davamlılığını tǝmin etmǝyi vǝ tǝşviqini mǝqsǝd götürüb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr