B20 Türkiyǝ Konfransı

Dünya iqtisadiyyatının tanınmış nümayǝndǝlǝri dünǝn paytaxt Ankarada bir araya gǝlib.

374197
B20 Türkiyǝ Konfransı

Dünya iqtisadiyyatının tanınmış nümayǝndǝlǝri dünǝn paytaxt Ankarada bir araya gǝlib.
Üç gün davam edǝcǝk konfransın ilk günündǝ qlobal iqtisadiyyatın ǝn önǝmli mǝsǝlǝlǝri müzakirǝ edilib.
Konfransın açılış iclasında çıxış edǝn Dövlǝt başçısı Rǝcǝb Tayyib Әrdoğan güclü, tarazlı vǝ davam etdirilǝ bilǝcǝk qlobal iqtisadiyyatın yaradılmasının vacibliyinǝ diqqǝt çǝkib.
Türkiyǝnin növbǝti sǝdrliyindǝ keçirilǝn B20 konfransına Beynǝlxalq Valyuta Fondu, İqtisadi Әmǝkdaşlıq vǝ İnkişaf Tǝşkilatı ilǝ Dünya Bankından nümayǝndǝlǝr vǝ beynǝlxalq iqtisadiyyatın tanınmış şǝxsiyyǝtlǝri qatılıb.
Konfransın ilk iclasında B20-nin fǝaliyyǝt sahǝlǝrindǝn danışılıb.
Konfransda sabiq Baş nazir müavini Әli Babacan daha sonra bu vǝzifǝni tǝhvil alan Cevdǝt Yılmaz çıxış ediblǝr.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr