75 lirǝ ilǝ 5 min kilometr yol

İstanbul universiteti tǝlǝbǝ vǝ akademiklǝrindǝn ibarǝt heyǝt tǝrǝfindǝn diyazn edilǝn elektirikli maşın, Türkiyǝ turunu başa çatdırıb.

144340
75 lirǝ ilǝ 5 min kilometr yol

İstanbul universiteti tǝlǝbǝ vǝ akademiklǝrindǝn ibarǝt heyǝt tǝrǝfindǝn diyazn edilǝn elektirikli maşın, Türkiyǝ turunu başa çatdırıb.
“T1” adlı elektirikli maşın, İstanbulda Sultanǝhmǝd Meydanından hǝrǝkǝt edǝrǝk tǝqribǝn 5 min kilometrlik Türkiyǝ turunu başa vuraraq İstanbula qayıdıb.
Maşının sürücülǝrindǝn Sǝrdar Zurnacı, Türkiyǝ turuna Sultanǝhmǝd Meydanından başlayıb 13 şǝhǝr gǝzib 5 min km yol getdikdǝn sonra başladıqları nöqtǝyǝ gǝldiklǝrini vǝ getdiklǝri yerlǝrdǝ maşını tanış etdiklǝrini deyib.
Maşının yüz faiz elektirik enerjisi ilǝ işlǝyǝcǝk şǝkildǝ diyazn edildiyini vǝ layihǝnin bir il yarım davam etdiyini bildirǝn Sǝrdar Zurnacı, 500 kq çǝkisi olan maşının bir dǝfǝlik doldurulan elektirik enerjisi ilǝ 500 km yol getdiyini vǝ sürǝtinin dǝ 120 kilometrǝ qǝdǝr çıxdığını qeyd edib.
Zurnacı ona da qeyd edib ki, maşının mühǝrriki vǝ batareyasını çıxmaqla bütün hissǝlǝri yerlidir. Bunların da ölkǝ daxilindǝ istehsal edilmǝsi üçün fǝaliyyǝtlǝr davam edir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr