Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatının İnkişafı Fondu ‘‘Covid-19’’la bağlı bәyanat yayıb

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatına tabe olan Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatının İnkişafı Fondu (İFAD) yeni növ koronavirus epidemiyasından sonra dünyada әrzaq böhranının yaşanmaması ilә әlaqәdar çağırış edib.

1402083
Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatının İnkişafı Fondu ‘‘Covid-19’’la bağlı bәyanat yayıb

 

 

Birlәşmiş Millәtlәr Tәşkilatına tabe olan Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatının İnkişafı Fondu (İFAD) yeni növ koronavirus epidemiyasından sonra dünyada әrzaq böhranının yaşanmaması ilә әlaqәdar çağırış edib.

Mәrkәzi İtaliyanın paytaxtı Romada yerlәşәn Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatının İnkişafı Fondundan yeni növ koronavirus epidemiyasının mümkün mәnfi tәsirlәri ilә bağlı bәyanat verilib.

Bәyanatda bildirilib ki,  yeni növ koronavirus epidemiyasının dünya  iqtisadiyyatına verdiyi zәrәr aztәminatlı ailәlәri tәhdid edir.  

Beynәlxalq Kәnd Tәsәrrüfatının İnkişafı Fondunun sәdri deyib: ‘‘Bu epidemiyanın әrzaq böhranına çevrilmәmәsi üçün dәrhal hәrәkәtә keçmәliyik’’.Әlaqәli Xәbәrlәr