Rusiyanın qǝrarı ABŞ-nı narahat edib

Rusiyanın Suriyada S-400 raket sistemi yerlǝşdirmǝsinǝ dair qǝrarı ABŞ-nı narahat edib.

422404
Rusiyanın qǝrarı ABŞ-nı narahat edib

Rusiyanın Suriyada S-400 raket sistemi yerlǝşdirmǝsinǝ dair qǝrarı ABŞ-nı narahat edib.
Amerikalı bir sǝlahiyyǝtli fransız xǝbǝr agǝntliyi AFP-yǝ verdiyi açıqlamada bildirib ki, bu raketlǝr hǝr kǝs üçün ciddi tǝhdid tǝşkil edǝ bilǝcǝk xüsusiyyǝtǝ sahibdir.
Amerikalı sǝlahiyyǝtli Rusiyanın Suriyada hǝyata kǝçirdiyi hava hücumlarına da toxunaraq deyib ki, hücumlar narahatlıqla izlǝnir.
ABŞ kǝşfiyyat mǝnbǝlǝri Rusiyanın Lazkiyǝ bölgǝsinǝ keçǝn hǝftǝ 30 ǝdǝd müasir T-90 vǝ T-72 tankı göndǝrdiyini dǝ bildirib.
Digǝr tǝrǝfdǝn Fransa prezidenti Fransua Olland Moskvaya sǝfǝr edǝcǝk.
Ollandın Moskvada keçirǝcǝyi görüşlǝrdǝ dǝ bölgǝdǝki vǝziyyǝt müzakirǝ edilǝcǝk. Olland DEAŞ-a qarşı tǝk cǝbhǝ yaradılması mǝsǝlǝsini gündǝmǝ gǝtirǝcǝk.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr