ABŞ-da ştatlar dalbadal mühacirlǝrǝ qapılarını bağlama qǝrarına

Mühacirlǝri Yerlǝşdirmǝ İdarǝsi mühacirlǝrin dinlǝrindǝn yaxud da ölkǝlǝrindǝn asılı olaraq mǝskunlaşma vǝ digǝr xidmǝtlǝrdǝn mǝhrum edilǝ bilmǝyǝcǝyini bildirib.

422579
ABŞ-da ştatlar dalbadal mühacirlǝrǝ qapılarını bağlama qǝrarına

ABŞ-da ştatlar dalbadal mühacirlǝrǝ qapılarını bağlama qǝrarı alarkǝn, Mühacirlǝri Yerlǝşdirmǝ İdarǝsi mühacirlǝrin dinlǝrindǝn yaxud da ölkǝlǝrindǝn asılı olaraq mǝskunlaşma vǝ digǝr xidmǝtlǝrdǝn mǝhrum edilǝ bilmǝyǝcǝyini bildirib.
Mühacirlǝri Yerlǝşdirmǝ İdarǝsi belǝ rǝftar edǝn ştat rǝhbǝrliklǝrinin Federal proqramlardan mǝhrum edilǝcǝyi barǝdǝ xǝbǝrdarlıq edib.
Kanadanın gǝlǝcǝk 3 ayda 25 min mühacir qǝbul etmǝ planları isǝ viza rejiminǝ görǝ hǝyata keçirilǝ bilmir.
Kanada Vǝtǝndaşlıq Nazirliyi Türkiyǝ, Livan vǝ İordaniyadakı mühacirlǝrin ölkǝyǝ girǝ bilmǝlǝri üçün çıxış vizası istǝdiklǝrini, amma bu vizaların verilmǝsi işinin ciddi sǝviyyǝdǝ yavaş olduğunu bildirib.
Avropa İttifaqı Komissiyasının sǝdri Jan Klaud Yunker dǝ açıqlama verǝrǝk, açıq sǝrhǝdlǝri nǝzǝrǝ alan Şengen sazişinin qismi olaraq qüvvǝdǝ olmadığını söylǝyib.
Yunker bildirib ki, Avropada divarlar hündürlǝşmǝyǝ davam edǝcǝyi tǝqdirdǝsadǝcǝ Şengen sazişi deyil avro da tǝhlükǝ altında olacaqdır. Şengen sazişi lǝğv olduqda tǝk pul vahidinin dǝ bir mǝnası qalmaz. Avropa İttifaqının tǝmǝl daşları tǝhlükǝ altındadır.
Yunanıstan Makedoniya sǝrhǝdindǝ hal-hazırda 1500 qaçqın var. Minlǝrlǝ qaçqın da sǝrhǝdlǝrin bağlanması sǝbǝbindǝn Makedoniya, Serbiya vǝ Xorvatiyadadır.
Digǝr tǝrǝfdǝn sǝrhǝddǝ nǝzarǝtǝ başlayan ölkǝlǝrǝ Norveç dǝ ǝlavǝ olunub. Avropa İttifaqına üzv olmamasına rǝğmǝn Şengenǝ daxil olan Norveç bugündǝn tutmuş sǝrhǝddǝ şǝxsiyyǝt vǝsiqǝlǝrini yoxlamağa başlayacaq.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr