Husilǝr ilǝ sabiq lider Әli Abdullah Saleh tǝrǝfdarlarının qarşı

Yǝmǝn hökumǝti BMT-dǝn husilǝr ilǝ sabiq lider Әli Abdullah Saleh tǝrǝfdarlarının törǝtdiyi “döyüş günahlarına” tǝcili müdaxilǝ etmǝsini istǝyib.

397124
Husilǝr ilǝ sabiq lider Әli Abdullah Saleh tǝrǝfdarlarının qarşı

Yǝmǝn hökumǝti BMT-dǝn husilǝr ilǝ sabiq lider Әli Abdullah Saleh tǝrǝfdarlarının işlǝdiyi “döyüş günahlarına” tǝcili müdaxilǝ etmǝsini istǝyib.
Yǝmǝn rǝsmi xǝbǝr agentliyi SABA-nın mǝlumatına görǝ, hökumǝtin BMT Baş katibi Pan Gi Muna yazdığı mǝktubda, husilǝr ilǝ Saleh tǝrǝfdarlarının Taizdǝ dinc ǝhaliyǝ qarşı törǝdilǝn “döyüş günahlarına” diqqǝt çǝkilǝrǝk, bu qrupların mǝsǝlǝ ilǝ bağlı mövqelǝrindǝ ciddi olmadıqları bildirilib.
Mǝktubda vurğulanıb ki, husilǝrin cinayǝtlǝri qarşısında addım atmadığına görǝ bunda günahkar beynǝlxalq ictimaiyyǝtdir. Bu mǝktub BMT Tǝhlükǝsizlik Şurasının bütün üzvlǝrinǝ tǝqdim edilsin vǝ belǝliklǝ insan haqları vǝ beynǝlxalq hüququn pozulması qarşısında birgǝ addımlar atılsın.
Yerli mǝnbǝlǝr husilǝrin ötǝn gündǝn bǝridir Taizdǝki yaşayış mǝntǝqǝlǝrinǝ etdiklǝri hücumlarda 27 nǝfǝrin hǝyatını itirdiyini, 100-dǝn artıq insanın isǝ yaralandığını bildiriblǝr.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr