ABŞ ilǝ Kuba ǝlaqǝlǝrindǝ atılan yeni addımlar öz bǝhrǝsini veri

Dekabr ayında ABŞ ilǝ Kuba ǝlaqǝlǝrindǝ atılan yeni addımlar öz bǝhrǝsini vermǝyǝ başlayıb.

297500
ABŞ ilǝ Kuba ǝlaqǝlǝrindǝ atılan yeni addımlar öz bǝhrǝsini veri

Dekabr ayında ABŞ ilǝ Kuba ǝlaqǝlǝrindǝ atılan yeni addımlar öz bǝhrǝsini vermǝyǝ başlayıb.
1982-ci ildǝn biridir ABŞ-ın terrorra dǝstǝk verǝn ölkǝlǝr siyahısında yer alan Kuba siyahıdan çıxarılıb.
Kubanın son 6 ayda beynǝlxalq terrora hǝr hansı dǝstǝk tǝmin etmǝdiyi vǝ gǝlǝcǝkdǝ dǝ beynǝlxalq terror aktlarını destǝklǝmǝyǝciyi barǝdǝ verdiyi zǝmanǝtlǝr ABŞ tǝrǝfindǝn diqqǝt mǝrkǝzindǝ saxlanılıb.
Ağ ev Kubanın siyahıdan çıxarılmasının ǝlaqǝlǝrin normallaşması prosesindǝki mövzulardan sadǝcǝ biri olduğuna diqqǝt çǝkǝrkǝn proses çǝrçivǝsindǝ hǝll edilmǝli başqa mǝsǝlǝlǝr olduğunu da xatırladıb.
Ağ evǝ görǝ iki ölkǝdǝ qarşılıqlı sǝfirliklǝrin açılması, bu proses çǝrçivǝsindǝ atılması vacib olan digǝr önǝmli addımlardan biridir.
Dövlǝt Departamenti isǝ Kubanın siyahıdan çıxarılmasının bu ölkǝyǝ yönǝldilmiş sanksiyaların götürüldüyü mǝnası daşımadığını açıqlayıb.
Nümayǝndǝlǝr Palatasının sǝdri Con Bohner isǝ açıqlama vǝrǝrǝk qǝrarı tǝnkid edib vǝ Obama rǝhbǝrliyinin Kastro rejiminǝ müqabilindǝ heç nǝ almadan önǝmli bir siyasi qazanc tǝmin etdiyini irǝli sürüb.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr