21 vilayǝtin 9-da ǝmǝliyyatlar davam edir

Sǝudiyǝ Әrǝbistanına mǝxsus döyüş tǝyyarǝlǝri husilǝrǝ aid hǝdǝflǝrǝ hava zǝrbǝsi endirib.

289452
21 vilayǝtin 9-da ǝmǝliyyatlar davam edir

Sǝudiyǝ Әrǝbistanına mǝxsus döyüş tǝyyarǝlǝri husilǝrǝ aid hǝdǝflǝrǝ hava zǝrbǝsi endirib.
Koalisiyanın Yǝmǝndǝki 21 vilayǝtin 9-da hǝyata kǝçirdiyi ǝmǝliyyat davam edir.
Saadi şǝhǝrindǝki hǝrbi baza, Qırmızı dǝniz sahilindǝki Hudeyda şǝhǝri, Yakim qǝsǝbǝsindǝki tǝbii qaz zavodu vǝ paytaxt Sanadakı Prezidentlik Sarayı vǝ beynǝlxalq hava limanına hava zǝrbǝlǝri endirilib.
Hava zǝrbǝlǝrinǝ baxmayaraq husilǝr Әdǝn istiqamǝtindǝ irǝlilǝmǝkdǝ davam edir.
Belǝliklǝ Yǝmǝndǝ ilk dǝfǝ hǝrbi gǝmilǝrdǝn istifadǝ edilib.
Әdǝnin 15 km yaxınlığında husilǝrǝ mǝxsus mǝrkǝzǝ dǝ hava zǝrbǝsi endirilib.
Husilǝr, Әdǝn hava limanına da nǝzarǝt edir.
Dövlǝt başçısı Hadi Mǝnsurun müvǝqqǝti paytaxt elan etdiyi Әdǝn ǝldǝn verilǝcǝyi tǝqdirdǝ Әrǝb koalisiyasının ciddi sǝviyyǝdǝ nüfuzunu itirǝcǝyindǝn narahatlıq duyulur.
Hadi vǝ nazirlǝr hal-hazırda Sǝudiyǝ Әrǝbistanının paytaxtı Riyaddadır.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr