ABŞ-ın yeni Milli Tǝhlükǝsizlik Stratǝgiyası

Obama rǝhbǝrliyi yeni Milli Tǝhlükǝsizlik Stratǝgiyası”nı açıqlayıb.

213548
ABŞ-ın yeni Milli Tǝhlükǝsizlik Stratǝgiyası

Obama rǝhbǝrliyi yeni Milli Tǝhlükǝsizlik Stratǝgiyası”nı açıqlayıb.
Milli Tǝhlükǝsizlik Strategiyası”nda, ABŞ-ın dǝnizaşrı ölkǝlǝrǝ güclü şǝkildǝ müdaxilǝ etmǝmǝsinin vacibliyinǝ diqqǝt çǝkilib vǝ DEAŞ kimi terror tǝşkilatları ilǝ müdaxilǝnin davam edǝcǝyi vurğulanıb.
ABŞ-ın terrorizm, iqlim dǝyişikliyi vǝ kiber tǝhdidlǝr daxil olmaqla qlobal problemlǝrlǝ mübarizǝdǝki roluna toxunan Obama, mǝnbǝlǝrin vǝ nüfuzun sǝrhǝdsiz olmadığına diqqǝt çǝkib.
Obama Suriya mǝsǝlǝsinǝ dǝ münasibǝt bildirǝrǝk deyib ki, Suriyadakı vǝtǝndaş müharibǝsinǝ yeganǝ hǝll yolu ancaq siyasi dialoqla tapıla bilǝr.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr