Avropa İttifaqı kǝşfiyyatı güclәndirmәyi qǝrara alıb

Avropa İttifaqı Türkiyǝ vǝ Әrǝb ölkǝlǝri ilǝ kǝşfiyyatı güclәndirmәyi qǝrara alıb.

191314
Avropa İttifaqı kǝşfiyyatı güclәndirmәyi qǝrara alıb

Avropa İttifaqı Türkiyǝ vǝ Әrǝb ölkǝlǝri ilǝ kǝşfiyyatı güclәndirmәyi qǝrara alıb.
Avropa İttifaqı Xarici İşlǝr nazirlǝrinin terrorla mübarizǝ mǝsǝlǝsini müzakirǝ etdiklǝri yığıncaqda, Türkiyǝ vǝ Әrǝb ölkǝlǝri ilǝ ǝmǝkdaşlığı vǝ kǝşfiyyatı güclǝndirmǝklә bağlı qǝrar qǝbul edilib.
Avropa İttifaqının Xarici Әlaqǝlǝr vǝ Tǝhlükǝsizlik Siyasǝti üzrǝ ali nümayǝndǝsi Federica Mogherini, tǝşkil etdiyi mǝtbuat toplantısında, terrorla mübarizǝdǝ ǝmǝkdaşlığı güclǝndirmǝk üçün bǝzi ölkǝlǝrlǝ layihǝlǝr hazırlayacaqlarını deyib.
Mogherini bidirib ki, Türkiyǝ, Misir, Yǝmǝn, Әlcǝzair vǝ Körfǝz ölkǝlǝri ilǝ gǝlǝcǝk hǝftǝlǝrdǝ başlayacağımız müǝyyǝn layihǝlǝr var. Kǝşfiyyat mövzusunda isǝ sadǝcǝ Avropa İttifaqı daxilindǝ yox, Türkiyǝ, Körfǝz vǝ Şimali Afrika ölkǝlǝri başda olmaqla Asiya vǝ Afrika ölkǝlǝr ilǝ ǝmǝkdaşlıq mәsәlәlәri olacaq.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr