Telefon danıqışlarının qeydiyyata alınması davam edǝcǝk

ABŞ Senatı, telefon danıqışlarının qeydiyyata alınmasının davam edǝcǝyi barǝdǝ qǝrar qǝbul edib.

195214
 Telefon danıqışlarının qeydiyyata alınması davam edǝcǝk

ABŞ Senatı, telefon danıqışlarının qeydiyyata alınmasının davam edǝcǝyi barǝdǝ qǝrar qǝbul edib.
Respublikaçılar ümumilikdǝ qǝrara etirazlarını bildirib.
ABŞ Senatı, amerikalıların telefon danıqışlarının Milli Kǝşfiyyat İdarǝsi tǝrǝfindǝn qeydiyyata alınmasına son qoyulmasını nǝzǝrdǝ tutan layihǝnin ümumi iclasda müzakirǝ edilmǝsinǝ Respublikaçıların etirazları nǝticǝsindǝ mane olub.
Qeyd edǝk ki, Milli Kǝşfiyyat İdarǝsinin amerikalıların telefon danıqışlarını qeydiyyat altına alındığı barǝdǝki mǝlumatlar, İdarǝnin keçmiş ǝmǝkdaşı Edvard Snodenin İdarǝnin mǝxfi sǝnǝdlǝrini mǝtbuata sızdırması nǝticǝsindǝ ortaya çıxmış vǝ o günlǝrdǝ narazılığa sǝbǝb olmuşdu.
Tǝzyiqlǝr qarşısında prezident Obama, Milli Kǝşfiyyat idarǝsinin proqramlarının yenidǝn gözdǝn keçirilmǝsinǝ dair islahat proqramı açıqlamışdı. Senatın proqrama mane olması, Obamanın bu tǝşǝbbüsünǝ qarşı önǝmli bir zǝrbǝ kimi qǝbul edilir.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr