İtaliya, Avropa İttifaqının növbǝti sǝdrliyini tǝhvil alıb

Yunanıstan, Avropa İttifaqının növbǝti sǝdrliyini tǝhvil verib.

113971
İtaliya, Avropa İttifaqının növbǝti sǝdrliyini tǝhvil alıb

Yunanıstan, Avropa İttifaqının növbǝti sǝdrliyini tǝhvil verib.
Yunanıstan, yanvarın 1-dǝ Litvadan tǝhvil aldığı Avropa İttifaqının növbǝti sǝdrliyini İtaliyaya tǝhvil verib.
Növbǝti sǝdrliyi müddǝtindǝ “Avropa İqtisadi vǝ Pul vahidliyinin güçlǝndirilmǝsi vǝ iş imkanı yaradılması”, Avropa İttifaqı-avrozona inteqrasiyasının inkişafı”, “ köç vǝ keçid mǝntǝqǝlǝrinǝ nǝzarǝt” vǝ “Dǝnizçilik siyasǝti” kimi mövzuları diqqǝt mǝrkǝzindǝ saxlayan Yunanıstan, Afinada 15-17 iyunda keçirilǝn 51-ci Avropa Parlamentlǝri Avropa İşlǝri Komissiyaları Konfransı ilǝ sǝdrlik dövrünün parlamentar cǝhǝtini tamamlayıb.
Mütǝxǝssislǝrin, Avropa İttifaqının növbǝti sǝdri Yunanıstanın başda Ukrayna mǝsǝlǝsi olmaqla, hadisǝlǝrdǝn kǝnarda qaldığı vǝ belǝliklǝ gündǝmi başqalarının müǝyyǝn etmǝsinǝ imkan tanıdığı şǝklindǝ dǝyǝrlǝndirmǝlǝri olub. Son olaraq 2003-cü ildǝ Avropa İttifaqının növbǝti sǝdri olan Yunanıstan, daha öncǝ 1983, 1988 vǝ 1994-cü illǝrdǝ altı aylıq müddǝtindǝ bu vǝzifǝni üzǝrinǝ götürmüşdü.


Etiketlәr:

Әlaqәli Xәbәrlәr