Ýaşaýyş jaýlaryň satuwlary 2016-njy ýyla garanyňda örän artdy

Ýaşaýyş jaý satuwlary şu ýylyň iýul aýynda geçen ýylyň iýul aýyna garanyňda 42,4 göterim artdy

Ýaşaýyş jaýlaryň satuwlary 2016-njy ýyla garanyňda örän artdy

Türkiýäniň Hasabat guramasy iýul aýy bilen baglanşykly hasabat taýarlady.

Şoňa laýyklykda iýul aýynda Türkiýede jemi 115 müň 869 ýaşaýyş jaý satyldy.

Ýaşaýyş jaýlaryň satuwy boýunça Stambul 18 müň 83 jaý bilen 1-nji oruna eýe boldy.

Stambuldan soň Ankara we Izmir gelýär.

Daşary ýurtlylara satylan ýaşaýyş jaýlaryň sany hem geçen ýylyň şol bir aýy bilen deňeşdirilende 65,3 göterim artdy.

Türkiýede geçen aý satylan takmynan 2 müň jaýyň aglabasy Stambuldan we Antaliýadan.Degişli Habarlar