Osman döwletiniň döredilen gününe bagyşlanan ýörite gepleşik

Osman döweti Sögütde Osman beg tarapyndan döredilýär

Osman döwletiniň döredilen gününe bagyşlanan ýörite gepleşik

 

1299-njy ýylda Anadoly seljuk döwletiniň mangol hüjümleri sebäpli güýçden gaçmagy bilen Osman döweti Sögütde Osman beg tarapyndan döredilýär. Gysga wagtda dünýä taryhynda esasy orun eýelemäge başlan Osman döwleti Stambulyň zabt edilmeginden soň dünýä taryhyndaky mynasyp ýerini aldy. Ýewropanyň esasy bölegi, Ýakyn gündogar, Demirgazyk Afrika ýaly giň geografiýada asyrlaryň dowamynda öz häkimiýetini gorap saklady. Şol sebitdäki döwletleriň we halklaryň taryhyna we medeniýetine çuňňur täsirini ýetirdi.Degişli Habarlar