TRT Ռադիո

Չեորմիշտբողոքումենքգիտականեւտեխնոլոգիականզարգացումներըուշենգալիսմերերկիր։Ռադիոյիտեսանկյունիցսաընդհակառակնէ։1927 թվականիՄայիսամսինաշխարհիհետհամարյանույնժամանակինէսկսելԹուրքժողովուրդիռադիոյիհետծանոթությունը։1964 թվականինTRT-իհիմնվելովիսկանցելէմեկայլփուլ։

ԱյսօրTRT-ն, հանրայինհեռարձակմանպատասխանատվությամբ, անկողմնակալեւսկզբունքայինհեռարձակմանհասկացողությամբ, ճիշտեւգեղեցիկԹուրքերենով, լուր, տեղեկություն, ուսուցում, մշակույթ, երաժշտություն, եւզվարճությանբովանդակությամբծառայումէամբողջհասարակությանը։

TRT ԹուրքիայիռադիոներըՌադիո-1, Ռադիո-2 (TRT FM), Ռադիո-3, Ռադիո-4,

5 ՇրջանայինՌադիոներ(Անթալիա, Չուքուրօվա, GAP-Դիարբեքիր, Էրզրում, Տրաբիզոն), ԹուրքականԳեղարվեստականԵրաժշտությունըսիրողներիհամատTRT Նաղմե, ԺողովրդականերաժշտություններըսիրողներիհամարTRT Թուրքյու, TRT ՌադիոլրատվականԱլիքըեւմիջազգայինռադիոկայանները, ԹուրքիայիՁայնըՌադիոկայանը(32 լեզու) եւԵվրոպաFM-իհետռադիոյիհեռարձակմանոլորտում, Թուրքիայումեւաշխարհումունիմեծուժ։

 

Ռադիո1, Ուսուցում, մշակույթ, լրատվականալիքը, Գիտության, սովորելուկարիքունեցողբոլորիհամար... 24 ժամշարունակհաղորդում։հարյուրավորստերեոհաղորդիչովամբողջԹուրքիայում, արբանյակովեւինտերնետիմիջոցովամբողջաշխարհումէ։Գիտություն, Արվեստ, Գրականություն, Թատրոն, Սպորտ, Բնություն, Տնտեսություն, շոուբիզնեսիցլուրեր։Կյանքիվերաբերյալամենինչ։Ճիշտ, Անկողմնակալ, ԱրագԼրագրություն։

TRT ռադիոն1927 թվականիցսկսյալձեռռադիոյիգտնվածբոլորտեղերումէ։

 

Ռադիո2 (TRT FM)TRT-իոճով, TRT-իորակովամենօր24 ժամձեզհետէ։Ուրախ, Շվարդ։Ցուցակումգտնվողերգեր, ամենաշատլսվողերգեր։Հարյուրավորստերեոհաղորդիչով99.9 % ծածկույթովամբողջԹուրքիայումէ։արբանյակովեւինտերնետիմիջոցովամբողջաշխարհումձերընկերնէ։

TRT FM-ըհեռունմոտիկացնողռադիոնէ։

 

Ռադիո-3ՍկսածԷլվիսՊրեսլիյիցՋոնԲաեզը, ՖրենքՍինատրայիցՉայկովսկին, ՄոցարտիցՍառաՎաուհանըընդարձակշրջանակովերաժշտությանամենաառնչվողօրինակներըներկայացնող, դասականիհետժամանակակիցըմիացնողռադիո։TRT-իորակով24 ժամստերեոհաղորդիչովթողարկում։ԱմբողջԹուրքիայում, արբանյակովեւինտերնետիմիջոցովամբողջաշխարհում։TRT ռադիոն3, Երաժշտույանըորակիհասցենէ։

 

Ռադիո-4 Ավանդականդասականեւժողովրդականերաժշտությունըայստեղէծաղկում։Սազիերկնակամարները, լոնգաներ, նախերգանքներ, սիրոերգեր, գռեհիկներ, Անատոլիաններկայացնողժողովրդականերգեր։ՎեկալեւԳործիքայինվարպետներ։Բոլորըայսալիքումեն։TRT-իորակովամենօր24 ժամձեզհետէ։ԱմբողջԹուրքիայում, արբանյակովեւինտերնետիմիջոցովամբողջաշխարհում։

TRT Ռադիո4 Կառոտիվերչացածվայր։

 

TRT Türkü2009 թվականիՀուլիսի1-ինհաղորդմանսկսողTRT Türkü-ն, FM հաղորդիչների, ինտերնետիեւարբանյակիմիջոցովժողովրդականերաժշտությունսիրողներինէհասնում։ՈւնկնդիրներիԹուրքականժողովրդականԵրաժշտությանհանդեպսերառաչացնելունպատակովբացվողTRT Türkü-ն24 ժամներկայացնումէամենալավժողովրդականերաժշտությունը։Հաղորդմանըհամատեղժառանգությունլինողժողովրդականերաժշտությանեւծաղովուրդներիմշակույթիապրելուեւտարածմանհնարավորությունենտալիս։

 

TRT Nağme (TRT Մեղեդի)2009 թվականիՄայիսի6-ինհաղորդմանսկսողTRT Nağme-նFM հաղորդիչների, ինտերնետիեւարբանյակիմիջոցովԹուրքականԴասականԵրաժշտությունըՍիրողներիհետէհանդիպում։TRT Nağme–նհաղորդումներում24 ժամշարունակԹուրքականԴասականԵրաժշտությունէհաղորդում։TRT –իարխիվիցընտրվածստեղծագործություններովեւնորանորձայնագրություններըTRT -իորակովTRT Nağme-ումէհաղորդվում։

 

TRT Radyo Haber  (TRT ՌադիոԼուրեր)Թուրքիայիեւաշխարհիլուրերը, օրակարքըեւվերլուծությունըTRT Radyo Haber  -ումէ։24 ժամշարունակհաղորդումկատարողTRT Radyo Haber , TRT 1, TRT TՖrk ve TRT Haber հեռուստաալիքներումհաղորդվողլուրերըփոփոխվելովկամմիաժամանակէհրատարակում։ԼուրերըTRT-իտարբերությամբլսելցանկացողներ, FM հաղորդիչների, արբայնակկամինտերնետիմիջոցովհրատարակվողTRT Radyo Haber  -ումէհանդիպում։

 

ԹուրքիայիՁայնըՌադիոկայանըկարճռադիոալիքովԱնկարայիՌադիոյիցԹուրքիայիՁայնըՌադիոկայանին, 70 տարիյիցավելժամանակէԹուրքիայիձայնըամբողջաշխարհումէ։Լուրերսպորտ, Մշակույթ-Արվեստ, Երաժշտություն-Զվարճանք... ԹուրքիայիձայնըՌադիոկայանըսփյուռքումապրողքաղաքացիներիեւհամազգիներիհետկիսվումէ, ԹուրքիաեւԹուրքականմշակույթիհետչվերածվողկապը, խնդիրներիաճակցություն, հուզմունքեւուրախությունը։Կարճռադիոալիքով, արպանյակեւինտերնետիմիջոցով24 ժամշարունակհաղորդումէկատարում։Աշխարհումորտեղէլորլինեք, լսեքԹուրքիայիձայնը։

 

Ռադիո- 6Երկրումմիասնությանաջակցելնախատեսող, ժամանակակիցհաղորդմանհասկացողությամբցանկացածտարիքիունկնդիրինհամապատասխանքրտերենռադիոալիքէ։2009 թվականիՄայիսի1-ինհաղորդմանսկսողՌադիո6-ըՀարավարեվելյանԱնատոլիայիշրջանինհասցնումէիրձայնը։ՏարածաշրջանիժողովուրդիհետկառավարությանմիջեւուժեղացնումէկապըեւդրականէազդումԹուրքիայիմիջազգայինհարաբերությունները։

 

TRT AVRUPA FM

(TRT Եվրոպա) Թուրքիայիցեւսմիձայն... Կյանքիժպտացնողվարկյանները, գաղթիարկածները, հաջողությանպատմությունները, երկրիարժեքներըամբողջաշխարհում«մենքիրարնմանենք» իրավիճակըեւլիքըերաժշտություն։ԵրիտասարդներեւչծեռացողներիհմարերաժշտությունեւզրույցըTRT FM ումէ։TRT AVRUPA FM-ըինտերնետ, արպանյակեւկաբելայինհաղերդմանմիջոցովշաբաթվամեջամենօրԹուրքիայիժամով09.00-18.00-իմիջեւհաղորդմանէ։Եթեցանկանաքձերցանկացածերաժշտությունըլսել, ձերսիրածիննվիրելկամձերզգացումուկարծիքըասել, Թուրքիայիուրախձայնը, TRT AVRUPA FM-ըձեզշատմոտիկէ։ www.trt.net.tr/Radyo