sheytan silerge heqiqeten ashkara düshmendur

iblis éytti: «séning méni azdurghanliqingdin ular (yeni adem eleyhissalam we uning ewladigha weswese qilish) üchün choqum séning toghra yolung üstide olturimen.»

1282226
sheytan silerge heqiqeten ashkara düshmendur

sheytan silerge heqiqeten ashkara düshmendur

türkiye awazi radiyosi: eraf sürisi, 12 – 22 – ayetler. allah (iblisqa): ‹‹séni sejde qilishqa buyrughan chéghimda némishqa sejde qilmiding?›› dédi. iblis: ‹‹men uningdin artuq. méni ottin, uni laydin yaratting›› dédi[12]. allah (iblisqa) éytti: ‹‹sen bu yerdin (yeni jennettin) chüshüp ket, bu yerde özüngni chong tutushunggha bolmaydu, yoqal, sen heqiqeten peskeshlerdinsen››[13]. iblis: ‹‹manga kishiler qayta tirildürülidighan küngiche (yeni qiyamet künigiche) möhlet bergin›› dédi[14]. allah: ‹‹sanga möhlet bérilidu›› dédi[15]. iblis éytti: ‹‹séning méni azdurghanliqingdin ular (yeni adem eleyhissalam we uning ewladigha weswese qilish) üchün choqum séning toghra yolung üstide olturimen[16]. andin ulargha choqum aldidin, arqisidin, ongidin, solidin hujum qilimen, ularning köpchilikining (némitingge) shükür qilghuchilar emeslikini körisen››[17]. allah éytti: ‹‹jennettin eyiblengen we (rehmitimdin) mehrum qilinghan halda chiq, ularning ichidin sanga egeshkenlerni qoshup, hemminglar bilen choqum jehennemni toldurimen››[18]. ‹‹i adem! sen ayaling bilen ikkinglar bille jennette turunglar, jennetning méwiliridin xalighininglarche yenglar, bu derexke yéqinlashmanglar, (uninggha yéqinlashsanglar) zalimlardin bolup qalisiler››[19]. lékin sheytan ularning yépiqliq ewretlirini échiwétish üchün, ulargha weswese qildi, sheytan éytti: ‹‹perwerdigaringlarning silerge bu derexning méwisini yéyishni meni qilghanliqi peqet silerning perishte bolup ketmeslikinglar yaki (jennette) menggü turup qalmasliqinglar üchündur››[20]. shuningdek ulargha: ‹‹men choqum silerge sadiqmen›› dep qesem ichip berdi[21]. aldamchiliq usulliri arqiliq ularni (yuqiri mertiwidin töwen mertiwige) chüshürdi. derexning méwisini yégendin kéyinla ularning ewretliri échilip qaldi, ular jennettiki derexlerning yapraqliri bilen ewretlirini yépishqa kirishti, ularning perwerdigari (ulargha kayip): ‹‹men silerge bu derexni (yeni méwisini) yéyishni meni qilmighanmidim? shübhisizki, sheytan silerge heqiqeten ashkara düshmendur, démigenmidim?›› dep nida qildi[22].مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر