teqwadarlar heqiqeten (axirette yapyéshil) bagh ـ bostanlardin behrimen bolidu

(ulargha) jennetke aman ـ ésen, tinch kiringlar! déyilidu.

1556087
teqwadarlar heqiqeten (axirette yapyéshil) bagh ـ bostanlardin behrimen bolidu

türkiye awazi radiyosi: hijr sürisi, 34 – 52 - ayetler. allah éytti: «sen jennettin yoqal, heqiqeten qoghlandi boldung[34]. sanga qiyamet künigiche heqiqeten lenet bolsun»[35]. iblis: «perwerdigarim! manga xalayiqlar tirildürülidighan kün (yeni qiyamet küni) giche möhlet bergin (méni hayat qaldurghin)» dédi[36]. allah: «sanga heqiqeten melum waqitqiche möhlet bérilidu» dédi[37ـ38]. iblis éytti: «perwerdigarim! sen méni gumrah qilghanliqing üchün, yer yüzide adem balilirigha (gunahlarni) elwette chirayliq körsitimen, ularning hemmisini elwette azdurimen[39]. ulardin peqet tallanghan bendiliringla buningdin mustesna (yeni ularni azduralmaymen)»[40]. allah éytti: «bu men saqlashqa tégishlik toghra yoldur[41]. méning bendilirimge (yeni ularni azdurushqa) séning küchüng yetmeydu, peqet gumrahlardin sanga egeshkenlergila (séning küchüng yétidu)»[42]. shübhisizki, dozax ular (yeni iblis we uning teweliri) ning hemmisige wede qilinghan jaydur[43]. jehennemning yette derwazisi bolup, ularning herbiridin kiridighan mueyyen bir bölük (adem) bar[44]. teqwadarlar heqiqeten (axirette yapyéshil) bagh ـ bostanlardin, su, hesel we mey éqip turidighan) bulaqlardin behrimen bolidu[45]. (ulargha) jennetke aman ـ ésen, tinch kiringlar! déyilidu[46]. ularning dilliridiki düshmenlikni chiqirip tashlaymiz, ular özara qérindash bolghan halda textler üstide bir ـ birige qariship olturidu[47]. jennette ulargha charchash bolmaydu, ular jennettin chiqiriwétilmeydu[48]. (i muhemmed!) méning (mömin) bendilirimge xewer qilghinki, men tolimu meghpiret qilghuchimen, nahayiti rehim qilghuchimen[49]. méning azabim qattiqtur[50]. ulargha ibrahimning méhmanliri heqqidiki (hékayini) éytip bergin[51]. öz waqtida perishtiler ibrahimning yénigha kirip salam berdi, ibrahim: «biz heqiqeten silerdin qorquwatimiz» dédi[52].


خەتكۈچ: #jehennem , #axiret , #jennet , #teqwadar

مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەر