تۆرکیه دن داشاری یورتلارا 1 میلیارد دلار قوری اۆزۆم، اریک و اینجیر ساتیلدی

تۆرکیأنینگ شأنیکسیز قوری اۆزۆم، اریک و اینجیر داشاساتووی 1 میلیارد 7 میلیون دلارا یتدی

2150026
تۆرکیه دن داشاری یورتلارا 1 میلیارد دلار قوری اۆزۆم، اریک و اینجیر ساتیلدی

 

تۆرکیأنینگ شأنیکسیز قوری اۆزۆم، اریک و اینجیر داشاساتووی 1 میلیارد 7 میلیون دلارا یتدی.

بو پوداقدا تۆرکیأنینگ داشاساتوو موقداری 8 گؤتریم یوُقارلادی.

اؤتن ییل 1692 دلار بوُلان تۆرکیأنینگ داشاری یورتلارا ساتیان شأنیکسیز قوری اۆزۆمی نینگ قیممات باهاسی دا شو ییل 2 مۆنگ 248 دلارا یتدی.

قوری اینجیر ده هر تن 4 مۆنگ 240 دلاردان ساتیلدی.

تۆرکیه دن داشاری یورتلارا ساتیلان قوری اریک ده 13 گؤتریم یوُقارلادی و هر تن 6 مۆنگ 785 دلاردان ساتیلدی.دِگیشلی حابارلار