تۆرکیه ده پوُلات اؤنۆمی یوُقارلادی

ایکی آیلیق دؤوۆرده ده اؤنۆمچیلیک 34.5 گؤتریم یوُقارلادی و 6.3 میلیون تن بوُلدی

2122646
تۆرکیه ده پوُلات اؤنۆمی یوُقارلادی

 

تۆرکیأنینگ چیغ پوُلات اؤنۆمی فورال آییندا اؤتن ییلینگ شوُل آیینا گؤرأ 46.6 گؤتِریم یوُقارلادی و 3.1 میلیون تن بوُلدی.

ایکی آیلیق دؤوۆرده ده اؤنۆمچیلیک 34.5 گؤتریم یوُقارلادی و 6.3 میلیون تن بوُلدی.

فورال آییندا تۆرکیه دن پولات داشاساتوو موقداری دا 74.6 گؤتِریم یوُقارلادی و 1.2 میلیون تن و 849 میلیون 900 مۆنگ دلارا یتدی.

 دِگیشلی حابارلار