تۆرکیأنینگ صناغات اؤنۆمی یوُقارلادی

الکتریک، طبیغی گاز، بوغ پوداغینداقی اؤسۆش ده 4.5 گؤتِریم بوُلدی

2100001
تۆرکیأنینگ صناغات اؤنۆمی یوُقارلادی

 

تۆرکیأنینگ صناغات اؤنۆمی نینگ ایندکسی 2023-نجی ییلینگ دکابر آییندا آیلیق گؤرنۆشده 2.4، ییللیق گؤرنۆشده ده 1.6 گؤتِریم (%) یوُقارلادی.

اؤنۆم صناغات پوداغینداقی اؤسۆش آیلیق گؤرنۆشده 2.1 گؤتریم یوُقارلادی.

الکتریک، طبیغی گاز، بوغ پوداغینداقی اؤسۆش ده 4.5 گؤتِریم بوُلدی.

 دِگیشلی حابارلار