تۆرکیأنینگ مرکز بانکی نینگ رزروی 109.5 میلیارد دلاردان گچدی

تۆرکیه جمهوریتی نینگ مرکز بانکی نینگ رزرولری 109 میلیارد 549 میلیون دلارا یتدی

1766025
تۆرکیأنینگ مرکز بانکی نینگ رزروی 109.5 میلیارد دلاردان گچدی

 

تۆرکیه جمهوریتی نینگ مرکز بانکی نینگ رزرولری 104 میلیارد دلاردان 109 میلیارد 549 میلیون دلارا یتدی.

آلتین رزرولری 391 میلیون دلار یوُقارلاپ 38 میلیارد 456 میلیون دلاردان 38 میلیارد 847 میلیون دلارا بارابار بوُلدی.

مرکز بانکی نینگ پول رزروی ده 70 میلیارد 702 میلیون دلار.دِگیشلی حابارلار