تۆرکیأنینگ اینگ اولی کیتاپحاناسی

تۆرکیأنینگ اینگ اولی کیتاپحاناسی

میللت کیتاپحاناسی

تۆرکیأنینگ جمهورباشلیقلیق کمپلکسینده سالینان میللت کیتاپحاناسی تۆرکیأنینگ اینگ اولی کیتاپحاناسیدیر


اتیکتلر: میللت کیتاپحاناسی