ویدئو: تاوشانینگ دۇستی پیشیک!

اۇلارینگ بیله لیکده یاغدایلاری اؤرأن قۇوی

ویدئو: تاوشانینگ دۇستی پیشیک!
تاوشانینگ دۇستی پیشیک!
تاوشانینگ دۇستی پیشیک!

اۇلارینگ بیله لیکده یاغدایلاری اؤرأن قۇوی.

 

تاوشان بیلن پیشیگینگ دۇستلوغی گؤرِنلری گنگ قالدیریار.

پامیق آدینداقی تاوشان، پیشیک بیلن اۇینایار.

اۇلارینگ بیله لیکده یاغدایلاری اؤرأن قۇوی.


اتیکتلر: پیشیک , تاوشان

دِگیشلی حابارلار