Orta Koridoryň Merkezindäki Transport Maýa Goýumlary

Orta Aziýa ýurtlaryndan geçýän ulag ýollary durnukly we howpsuz transporty ýola goýmak üçin uly mümkinçilikler hödürleýär. Orta koridoryň ähmiýetiniň artmagy bilen Türkmenistanda transport infrastrukturasy üçin köp sanly taslama durmuşa geçirildi.

Türkmenistan Taryhy Ýüpek ýoluny janlandyrjak orta koridor taslamasynyň esasy ýurtlarynyň biridir. Demirgazykda Russiýa-Ukraina söweşi we günortadaky Ysraýyl-Eýran dartgynlygy orta koridoryň ähmiýetini hasam artdyrdy we Trans-Hazar Transport Koridory Ýewropa bilen Orta Aziýany biri-biri bilen birleşdirýän ygtybarly ýola öwrüldi. Orta koridory has netijeli ýagdaýa öwürmek we logistika kuwwatyny ýokarlandyrmak maksady bilen ýurtdaky transport infrastrukturasynyň durky täzelenýär.

Mesele bilen bagly Türkmenistanyň Halkara gatnaşyklar institutynyň Ykdysadyýet bölüminiň müdüri Perhat Çaryýew beýannama berdi.