Ankara şäherinde Magtymguly Pyragynyň şygyrýet güni mynasybetli çäre geçirildi

Dabaranyň ahyrynda ýadygärlik surata düşüldi

1444074
Ankara şäherinde Magtymguly Pyragynyň şygyrýet güni mynasybetli çäre geçirildi
mahtumkuli firaki anma tkm 2.JPG
mahtumkuli firaki anma tkm 3.JPG
mahtumkuli firaki anma tkm 4.JPG
mahtumkuli firaki anma tkm 5.JPG
mahtumkuli firaki anma tkm 6.JPG
mahtumkuli firaki anma tkm 7.JPG

Şu gün 2020-nji ýylyň 26-njy iýununda Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Ilçihanasy tarapyndan Magtymguly Pyragynyň şygyrýet güni mynasybetli Ankara şäherindaki Türkmenistan seýilgähinde ýerleşýän Magtymguly Pyragynyň ýadigärlik heýkeline gül goýmaklyk dabarasy geçirildi.

Gül goýulşyk dabarasyna Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Işanguly Amanlyýew we ilçihananyň beýleki işgärleri, Türkiýäniň prezidentiniň baş maslahatçysy Ýalçyn Topçu, Medeniýet we syýahatçylyk ministriniň orunbasary Nadir Alparslan, Ankara şäherinde ýerleşýän diplomatik wekilhanalaryň wekilleri, Türkiýäniň birnäçe jemgyýetçilik guramalarynyň,  Türkmenistanda işleýän käbir türk kärhanalarynyň we köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň, şol sanda Türkiýäniň Radio we telewideniýe guramasynyň wekilleri,  ýokary okuw mekdepleriniň edebiýatşynas mugallymlary, Ankara şäherinde bilim alýan türkmen talyplary we raýatlarymyz gatnaşdylar.

Çäre ilki bilen Tükmenistanyň we Türkiýäniň milli senalarynyň ýaňlanmagy bilen başlady. Çärä gatnaşyjlar milli senalar ýerine ýetirileninden soň Magtymguly Pyragynyň ýadygärlik heýkeline gül desselerini goýdular.

Gül goýulşyk dabarasyndan soň, Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasyndaky Adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Işanguly Amanlyýewiň, Türkiýäniň prezidentiniň baş maslahatçysy Ýalçyn Topçunyň, Medeniýet we syýahatçylyk ministriniň orunbasary Nadir Alparslanyň, TÜRKSOÝ guramasynyň başlygynyň orunbasary Bilal Çakyjynyň we Stambul uniwersitetiniň uly-mugallymy Nurjan Güderiň çykyşlary boldy.

Çykyşlaryň dowamynda türkmen şygryýetiniň beýik nusgawy şahyrynyň edebi we filosofiki mirasynyň görnükli wekili Magtymguly Pyragynyň ömri döredijiliginiň we deňsiz taýsyz eserleriniň ähmiýeti bellenildi.

Dabarada çykyş edenler Magtymgyly Pyragynyň Türkmenistana we şol sanda Türki halkara miras goýup giden eserlerinden setirler aýdyp geçdiler.      

Dabaranyň ahyrynda ýadygärlik surata düşüldi.Degişli Habarlar